ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
61 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พฤษภาคม 2553
62 ร่างจัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 24 กรกฎาคม 2552
63 ร่างขอบเขตงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน(Treasury System) ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2552
64 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) 27 เมษายน 2552
65 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบSAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 05 กันยายน 2551
66 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) 27 สิงหาคม 2551
67 เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 04 เมษายน 2551
68 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 งานรักษาความปลอดภัย 17 มีนาคม 2551
69 ร่างTOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 27 กุมภาพันธ์ 2551
70 เผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
Displaying results 61-70 (of 74)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|