ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
11 ประกาศร่างขอบเขตงานการจัดจ้างผู้ให้บริการลูกจ้างภายนอก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 13 กันยายน 2562
12 ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20 พฤศจิกายน 2561
13 ประกาศร่างขอบเขตงาน เรื่อง ประกวดราคาจ้างผู้ให้บริการดูแลบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมและสาธารณูปโภค อาคารเอ็กซิม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16 ตุลาคม 2561
14 การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานขับรถยนต์ของธนาคาร 26 กรกฎาคม 2561
15 การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 21 กรกฎาคม 2560 07 สิงหาคม 2562
16 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการบันทึกกิจกรรมการทำงานของผู้มีสิทธิพิเศษ (Audit Administrators Right) 21 กรกฎาคม 2560
17 การจัดหาผู้ให้บริการเช่าอุปกรณ์ระบบเครือข่าย (Network Equipment Service) ระยะเวลา 5 ปี 12 กรกฎาคม 2560
18 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (ระยะเวลา 5 ปี) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 12 กรกฎาคม 2560
19 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 26 พฤษภาคม 2560
20 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาผู้ให้บริการพนักงานรับ-ส่งเอกสารภายนอกสำนักงาน ประจำสาขาของธนาคาร จำนวน 7 สาขา 27 กุมภาพันธ์ 2560
Displaying results 11-20 (of 58)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|