อัตราดอกเบี้้ย
เปิด
ปิด
ประเภทอัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยและส่วนลด (ร้อยละต่อปี)
วันที่มีผลบังคับใช้
ไฟล์เอกสาร
 • อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำที่ธนาคารเรียกเก็บจากลูกค้าสำหรับการกู้ซึ่งเป็นเงินบาท (Prime Rate)
  6.35
  30 เมษายน 2567
 • อัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้ยืมทุกประเภทที่ผิดนัดชำระหนี้ (Default Rate)
  18.00
  30 เมษายน 2567
 • อัตราดอกเบี้ยกู้เบิกเงินเกินบัญชี ส่วนที่เกินวงเงินตามสัญญา
  18.00
  30 เมษายน 2567
 • 8-30 วัน
  Prime Rate
  01 เมษายน 2564
 • 31-90 วัน
  Prime Rate + 1
  01 เมษายน 2564
 • 91 วันขึ้นไป
  Default Rate
  01 เมษายน 2564
 • 91 วันขึ้นไป (สำหรับลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม)
  Prime Rate + 4
  01 เมษายน 2564
 • ประเภท 3 เดือน
  0.50
  19 มีนาคม 2563
 • ประเภท 6 เดือน
  0.50
  19 มีนาคม 2563
 • ประเภท 12 เดือน
  0.50
  19 มีนาคม 2563
 • สกุลดอลลาร์สหรัฐ
  0.01
  30 มิถุนายน 2563
 • สกุลหยวน
  0.10
  01 เมษายน 2567
 • สกุลดอลลาร์ออสเตรเลีย
  0.25
  27 เมษายน 2563
 • สกุลยูโร
  0.00
  19 กันยายน 2557
 • สกุลบาท
  Prime Rate + 1
  01 กุมภาพันธ์ 2545
 • สกุลดอลลาร์สหรัฐ
  Libor + 3.5
  01 กุมภาพันธ์ 2545
 • อัตราดอกเบี้ยฐานสำหรับกู้เบิกเงินเกินบัญชี ที่ไม่มีสัญญา
  Prime Rate + 4.00
  06 มิถุนายน 2566
 • อัตราดอกเบี้ยฐานสำหรับภาระหนี้สกุลเงินบาท ที่ถูกแปลงมาจากภาระหนี้สกุลเงินตราต่างประเทศ
  Prime Rate + 4.00
  06 มิถุนายน 2566
 • อัตราดอกเบี้ยฐานสำหรับภาระหนี้จากการจ่ายชำระเงินตามหนังสือค้ำประกัน หรือ เลตเตอร์ออฟเครดิตที่ไม่มีการทำสัญญาทรัสต์รีซีท
  Prime Rate + 4.00
  06 มิถุนายน 2566