สินเชื่อเอ็กซิมเริ่มต้นส่งออก (EXIM First Step Export Financing)

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Size S ที่สนใจส่งออกหรือเป็น ผู้เริ่มต้นส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อส่งออก
วงเงินหมุนเวียน อัตราดอกเบี้ย
Prime Rate
วงเงินเพื่อการนำเข้า
วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก อัตรารับซื้อลด/อัตราดอกเบี้ย
Prime Rate -1.00%
 
 
 
 
 
 หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ EXIM BANK ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. คิดในอัตราสูงสุด 1.25% ของวงเงินอนุมัติ
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ลูกค้าใหม่
วงเงินหมุนเวียน
ลูกค้าเดิม
ขอวงเงินหมุนเวียนเพิ่มจาก Happy Series
สูงสุด 1 ล้านบาท ต่อราย สูงสุด 3 ล้านบาท ต่อราย
ทั้งนี้ ไม่รวมวงเงิน F/X
 
ลูกค้าใหม่และลูกค้าเดิม
  • วงเงิน Open L/C, T/R ไม่เกิน 50% ของวงเงินหมุนเวียน (เฉพาะกรณีที่มีวงเงินหมุนเวียนเท่านั้น)
  • วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก L/C สูงสุด 10 ล้านบาทต่อราย
(กรณี ขอวงเงินรับซื้อลดตั๋วส่งออก L/C, D/P, D/A สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย)
*แถมวงเงิน Forward Contract 1 เท่า
 
1. วงเงินหมุนเวียน และวงเงินเพื่อการนำเข้า
  • หลักประกันขั้นต่ำ 50% (สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้)
  • กรณีขอวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ในสัดส่วน 100%
  • ผู้บริหารหลักค้ำประกัน
2. วงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก L/C, D/P, D/A
หลักประกันขั้นต่ำ 25% และผู้บริหารหลักค้ำประกัน
•    เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
•    เป็นผู้ประกอบการ Size S ตามนิยาม สสว. ที่ประกอบธุรกิจส่งออก หรือมีการส่งออกครั้งแรก หรือเป็นผู้ประกอบการที่สนใจส่งออก
•    มีงบการเงินฉบับตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยมีกำไร (สุทธิ) ปีล่าสุดเป็นบวก
•    ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
•    ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วัน (Pre+Post)
•    ผู้ค้ำประกันจะต้องมีสัญชาติไทย ร่วมค้ำประกันด้วย
•    สิทธิประโยชน์ : สำหรับผู้ประกอบการ Size S ที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ EXIM BANK รับการลดดอกเบี้ยปีแรก ในอัตรา 0.25% ต่อปี ทั้งนี้ ดอกเบี้ยที่ลดแล้ว ไม่ต่ำกว่า 5.50% ต่อปี
•    ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 24 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นไป
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410