Export Bill for Collection (B/C)

เป็นบริการที่ธนาคารให้แก่ผู้ส่งออก โดยธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมเอกสารตามที่ผู้ซื้อร้องขอ หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าออก และนำเอกสารมายื่นต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารจะทำการส่งเอกสารส่งออกไปเรียกเก็บยังผู้ซื้อโดยผ่านธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งธนาคารจะปฏิบัติตามคำสั่งของลูกค้าอย่างเคร่งครัด ซึ่งเอกสารส่งออกสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ ตั๋ว D/P (Documents Against Payment) และตั๋ว D/A (Documents Against Acceptance)
  • ชื่อและที่อยู่ของธนาคารผู้ซื้ออย่างละเอียด
  • คำสั่งต่างๆ ตาม Application for Collection or Negotiation / Discount of Export Bill(s)
กรณีที่ลูกค้านำตั๋วมายื่นก่อน 11.00 น. ธนาคารสามารถพิจารณารับซื้อและเข้าบัญชีได้ภายในวันเดียวกัน
  • การรับซื้อลูกค้าต้องมีวงเงินรับซื้อตั๋ว D/P, D/A กับธนาคาร
  • กรณีธนาคารรับซื้อเอกสารส่งออก ธนาคารจะรับซื้อด้วยอัตราแลกเปลี่ยน Export sight bill โดยธนาคารจะมีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยให้ 7 วัน กล่าวคือ หากธนาคารของผู้ซื้อชำระเงินมาภายใน 7 วันนับจากวันเข้าบัญชี ลูกค้าไม่ต้องชำระดอกเบี้ย แต่หากได้รับชำระเกินกว่า 7 วัน ลูกค้าต้องชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 8 นับจากวันเข้าบัญชีจนถึงวันที่ได้รับชำระหนี้จากต่างประเทศ
  • กรณีลูกค้าขอให้ธนาคารส่งเอกสารไปเรียกเก็บ เมื่อสามารถเรียกเก็บเงินได้แล้ว ธนาคารจะเข้าบัญชีให้กับลูกค้าด้วยอัตราแลกเปลี่ยน T/T

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่