บริการสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ

เป็นบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจก่อสร้างในต่างประเทศ ซึ่งรวมไปถึงธุรกิจรับจ้างปรับปรุงและตกแต่งอาคาร ซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องจักร รับจ้างเป็นที่ปรึกษาทางเทคนิค เป็นต้น โดยแบ่งการให้บริการออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่
  1. เงินกู้ระยะยาว เพื่อให้กู้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศเพื่อใช้ว่าจ้างผู้รับเหมาไทยในการก่อสร้าง
  2. สินเชื่อระยะสั้น-ปานกลาง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างในต่างประเทศ
  3. การออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ตั้งแต่เริ่มประมูลงานจนถึงทำงานเสร็จ
1. เงินกู้ระยะยาว เพื่อให้กู้แก่ผู้ว่าจ้างในต่างประเทศเพื่อใช้ว่าจ้างผู้รับเหมาไทยในการก่อสร้าง โดยให้กู้ไม่เกิน 85% ของมูลค่างานก่อสร้างนั้น แบ่งเป็น
  • ให้กู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแก่ธนาคารของผู้ว่าจ้างและธนาคารนำไปให้กู้ต่อแก่ผู้ว่าจ้าง (Relending) โดย ธสน. จะพิจารณาความน่าเชื่อถือของธนาคารของผู้ว่าจ้างนั้นเป็นสำคัญ
  • ให้กู้ในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐแก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง (Buyer’s Credit) โดย ธสน. จะพิจารณาความสามารถของผู้ว่าจ้างในการหารายได้จากโครงการก่อสร้างนั้นเพื่อมาชำระหนี้เป็นสำคัญ
2. สินเชื่อระยะสั้น-ปานกลาง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการก่อสร้างในต่างประเทศ ให้กู้แก่ผู้รับเหมาก่อสร้างไทยที่ได้งานก่อสร้างในต่างประเทศทั้งสกุลเงินบาทและสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐตามความจำเป็นและความเหมาะสม โดย ธสน. จะพิจารณาความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างและแหล่งที่มาของค่าจ้างเป็นสำคัญ
3. การออกหนังสือค้ำประกันประเภทต่างๆ ตั้งแต่เริ่มประมูลงานจนถึงทำงานเสร็จ มี 2 ลักษณะ ได้แก่
  • ออกหนังสือค้ำประกันผู้รับเหมาก่อสร้างไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยตรง
  • ให้ธนาคารคู่ค้าออกหนังสือค้ำประกันผู้รับเหมาก่อสร้างไทยให้แก่ผู้ว่าจ้าง โดย ธสน. จะค้ำประกันธนาคารคู่ค้าอีกต่อหนึ่ง
ทั้งนี้ ธสน. จะพิจารณาความสามารถของผู้รับเหมาก่อสร้างในการดำเนินงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ประมูลไว้เป็นสำคัญ
  • รายละเอียดโครงการ เช่น สัญญาก่อสร้าง หรือร่างสัญญาก่อสร้าง ประวัติและสถานะทางการเงินของผู้ว่าจ้าง แหล่งที่มาของเงินค่าจ้าง ประมาณการงบกระแสเงินสดพร้อมรายละเอียด Schedule of Works
  • รายละเอียดของบริษัท เช่น หนังสือจดทะเบียนบริษัท งบการเงินตรวจสอบแล้ว (ย้อนหลัง 3 ปี) ประวัติ ประสบการณ์และผลงานในอดีต

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่