ทิศทางและแผนงานปี 2562

จากวิสัยทัศน์ ทิศทางหลัก/เป้าหมายของรัฐบาล ธสน. จึงได้กำหนดรูปแบบธุรกิจ ปี 2570 ซึ่งเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ และตอบสนองต่อโอกาสในการสร้างนวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการ การปฏิบัติการและรูปแบบการดำเนินธุรกิจของรัฐวิสาหกิจ โดยแบ่งเป็น 6 ยุทธศาสตร์ ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 1 - 4 เป็นการดำเนินการตามบทบาทภารกิจหลักของ ธสน. ยุทธศาสตร์ที่ 5 เป็นการดำเนินการเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ และยุทธศาสตร์ที่ 6 เป็นการดำเนินงานเพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศด้วยหลักการบริหารจัดการที่ดี นวัตกรรมและการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1

  เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Develop and Expand Thai trade and Investment Globally)

  1
  โดยการสร้างโอกาสการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ CLMV และประเทศตลาดใหม่ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยของประเทศเป้าหมายที่มีศักยภาพเพื่อการวางแผนธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มประเทศเป้าหมาย บูรณาการภารกิจภายใต้ทีมไทยแลนด์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงการให้ความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศตลาดใหม่เป้าหมาย (Official Development Assistance) เชื่อมโยงผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่ากับธุรกิจขนาดใหญ่ ตลอดจนเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงาน ของกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศของไทย และเพิ่มช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (Support National Infrastructure and Industrial Development)

  2
  โดยการเข้าร่วมในคณะกรรมการ/คณะทำงาน/ทีมงานที่สนับสนุนและส่งเสริมการลงทุนในประเทศ รวมถึง EEC รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สนับสนุนโครงการ Public- Private Partnership (PPP) และให้บริการที่ปรึกษาแบบบูรณาการความร่วมมือ (Integrated Solution Provider)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3

  ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Provide Protection against International Trade and Investment Risks)

  3
  โดยเป็นทางเลือกแรกสำหรับผู้ส่งออกและนักลงทุนไทยในการค้า และการลงทุนในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ รวมทั้ง Cross Selling บริการสินเชื่อและบริการรับประกัน พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า และประเทศเป้าหมาย สร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งธนาคารพาณิชย์และ Brokers และพัฒนาการให้บริการประกันออนไลน์ และกระบวนการทำงานที่เป็น Automation
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4

  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ (Enhance the Competitiveness of Thai Entrepreneurs)

  4
  โดยเป็นที่ปรึกษาด้านการส่งออกและการลงทุนไทยในต่างประเทศ บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการอบรม บ่มเพาะผู้ประกอบการ SMEs ครบวงจรทำธุรกิจ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้า ตลอดจนสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับ e-Market place เพื่อนำผู้ประกอบการขายสินค้าบน e-Commerce
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5

  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Enhance the Technological and Digital Efficiency)

  5
  โดยการบริหารจัดการความท้าทายของความเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่รวดเร็ว พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการและการทำงานด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ พัฒนาระบบหรือเชื่อมโยงระบบการให้บริการที่เอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการทำธุรกิจสมัยใหม่ของผู้ประกอบการ ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ นำไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อการพัฒนานโยบายและการให้บริการ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6

  พัฒนาองค์ความรู้สู่ความเป็นเลิศ (Build a High Performance Organization)

  6
  โดยนำหลักการบริหารจัดการที่ดีมาใช้บริหารจัดการองค์กร เช่น TQA, SEPA และพัฒนามาตรฐาน ISO พัฒนาการวางระบบบริหารทรัพยากรบุคคลแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ (End to End Integrated Human Resource Management System) พัฒนาและบริหารจัดการองค์ความรู้เพื่อบริหารจัดการด้วยข้อมูลจริง (Fact Based Management) กระตุ้นและปลูกฝังการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่องในการทำงานประจำวัน ตลอดจนทบทวนและสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ทำให้การ Transform องค์กรบรรลุผล
 • การลงทุนที่สำคัญ

  7
  ในช่วงปี 2559 - 2563 ธสน. มีการลงทุนที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเตรียมรองรับการปรับเปลี่ยนบทบาทใหม่ของ ธสน. ในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย โดย ธสน. มีโครงการลงทุนที่สำคัญภายใต้กรอบงบประมาณโครงการรวมจำนวน 290.96 ล้านบาท และมีความคืบหน้าการดำเนินการตามโครงการต่างๆ ตั้งแต่ปี 2559 ต่อเนื่องจนถึงปี 2563 ดังนี้ 
  • โครงการเปิดสำนักงานตัวแทน (Representative Office) ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศคู่ค้าหลักในกลุ่มประเทศ CLMV ซึ่งประกอบด้วยกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม และประเทศคู่ค้าใหม่ (New Frontiers) ผ่านการสร้างสัมพันธ์เชิงลึกกับหน่วยงานในประเทศเป้าหมาย และการวิจัยเก็บข้อมูลอย่างบูรณาการร่วมกับองค์กรท้องถิ่น โดยในปี 2559 ธสน. มีแผนจะเปิดสำนักงานตัวแทนในกลุ่มประเทศ CLMV โดยเริ่มจากประเทศเมียนมาที่มีศักยภาพในการลงทุนสูง เนื่องจากผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ขยายตัวในอัตราสูงรวมทั้งมีแนวโน้มการเติบโตต่อเนื่องในอีก 5 ปีข้างหน้า และในปี 2560 ธสน. มีแผนการดำเนินงานต่อเนื่องสำหรับโครงการเปิดสำนักงานตัวแทนในประเทศอื่นๆ ในกลุ่มประเทศ CLMV 
  • โครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูล (Data Warehouse: DWH) ธสน. ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่มีการแข่งขัน และเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจ การเงิน และกฎระเบียบต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมถึงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร ธสน. ให้ทันต่อเหตุการณ์ และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ธสน. จึงมีแผนพัฒนาระบบคลังข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 โดยได้ศึกษาเพื่อคัดเลือก Data Model ที่เหมาะสม และกำหนดแผนพัฒนาเป็น 3 ระยะสำหรับปี 2560-2562 เพื่อให้สามารถนำข้อมูลมาใช้ประมวลผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์ และเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของธนาคารในระยะยาว 
  • โครงการพัฒนาระบบธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking System) ธสน. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบงานหลักในการให้บริการสินเชื่อ (ระบบ Trade Finance ระบบ Loan และระบบ Deposit: TLD) เพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและสอดคล้องกับทิศทางการดำเนินงานของ ธสน. ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงให้พร้อมรองรับการดำเนินธุรกิจของ ธสน. ในบทบาทใหม่

  ลำดับ ชื่อเอกสาร เอกสาร
  1 รายงานการประเมินผลตามแผนการดำเนินงาน ปี 2560 เอกสารแนบ
  2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2560 เอกสารแนบ
  3 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการและการเบิกจ่ายงบประมาณ สิ้นไตรมาส 1 ปี 2561 เอกสารแนบ