about_exim.jpg

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และตำแหน่งเชิงยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ธสน. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์องค์กร เพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอก รวมทั้งนโยบายภาครัฐมากขึ้น ทั้งในด้านการสนับสนุนการส่งออกและการลงทุนในประเทศตลาดใหม่รองรับความผันผวนของเศรษฐกิจโลก การสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการโดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (Small and Medium Enterprises: SMEs) ให้แข่งขันได้ในเวทีโลก อันเป็นการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการทุกขนาดในห่วงโซ่มูลค่าเติบโตไปด้วยกัน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตบนพื้นฐานที่แข็งแกร่ง โดยแผนยุทธศาสตร์ ธสน. ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2563-2567) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1

  เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

  1
  เพื่อขยายมูลค่าการส่งออกและการลงทุนของไทยในต่างประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศ New Frontiers ด้วยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการวางแผนธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการและเหมาะสมกับแต่ละกลุ่มประเทศเป้าหมาย การขยายบทบาทของสำนักงานผู้แทนในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) การขยายความร่วมมือกับหน่วยงานพันธมิตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนการสร้างอุปสงค์ของสินค้าและบริการไทยผ่านการสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ซื้อและธนาคารผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยเป็นหัวหอกหลัก (Lead Bank) ในการนำพาผู้ประกอบการไทยไปสู่กลุ่มประเทศ New Frontiers
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

  2
  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคต ด้วยการสนับสนุนการลงทุนในประเทศ โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) พลังงาน และโครงสร้างพื้นฐานที่ช่วยส่งเสริมการส่งออกและการเชื่อมโยงในภูมิภาค (Regional Connectivity) ทั้งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) และพื้นที่ที่มีศักยภาพอื่นๆ ซึ่งกระตุ้นให้เกิดการขยายธุรกิจของทั้งบริษัทชั้นนำขนาดใหญ่ (National Champions) และผู้ประกอบการอื่นๆ ตลอดห่วงโซ่มูลค่า อันเป็นการผลักดันการส่งออกได้อีกทางหนึ่ง
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3

  ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ

  3
  เพื่อสร้างความมั่นใจในการขยายการส่งออกและการลงทุนไทยในต่างประเทศแก่ผู้ประกอบการและธนาคารพาณิชย์ไทย ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและประเทศเป้าหมาย การพัฒนาช่องทางการแนะนำสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวเนื่องกับสินค้าตัวหลัก (Cross Selling) การสร้างความร่วมมือกับพันธมิตรทั้งธนาคารพาณิชย์และนายหน้าประกันภัย (Brokers) และการพัฒนาระบบประกันออนไลน์และกระบวนการอนุมัติวงเงินรับประกันให้รองรับปริมาณธุรกิจที่เพิ่มขึ้น
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4

  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

  4
  โดยเฉพาะ SMEs เพื่อให้ส่งออกและลงทุนในต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น ด้วยการสร้างทักษะ องค์ความรู้ และโอกาสทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการ โดยบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการอบรมบ่มเพาะและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ตลอดจนการขยายเครือข่ายธุรกิจของผู้ประกอบการ ทั้งในรูปแบบการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการไทยกับผู้ซื้อสินค้าหรือแฟรนไชส์ในต่างประเทศ และการเข้าสู่แพลตฟอร์มการค้าออนไลน์ (e-Trading)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5

  เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีดิจิทัล

  5
  เพื่อพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการทำงานและการให้บริการลูกค้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ รวมทั้งจัดการความท้าทายและความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี ด้วยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล อาทิ บล็อกเชน และระบบควบคุมอัตโนมัติ (Automation) การพัฒนาช่องทางการให้บริการลูกค้าในลักษณะผสมผสาน (Omnichannel) การวิเคราะห์และใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ที่เชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ และการพัฒนาขีดความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น ความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cyber Security)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6

  พัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

  6
  เพื่อบริหารจัดการองค์กรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเติบโตอย่างยั่งยืนภายใต้หลักธรรมาภิบาล ด้วยการเสริมสร้างฐานะการเงินที่มั่นคง การพัฒนากระบวนการให้บริการลูกค้า การส่งเสริมให้เกิดการยอมรับและบริหารความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินผลได้ผลเสียอย่างรอบด้าน (Intelligence Risk Taking) การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและทักษะรองรับธุรกิจในอนาคต การขับเคลื่อนองค์กรสู่นวัตกรรมและการเรียนรู้ (Learning Organization) ผ่านการประยุกต์ใช้นวัตกรรมและการจัดการความรู้ (Knowledge Management) และการพัฒนาธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking) ภายใต้หลักจริยธรรม ธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม

  การลงทุนที่สำคัญ

  ในช่วงปี 2562-2566 ธสน. มีการลงทุนที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้บทบาทใหม่ของ ธสน. ในการดำเนินธุรกิจเชิงรุกด้านการส่งเสริมการค้าการลงทุนและการทำธุรกรรมออนไลน์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทย ได้แก่
   
  • โครงการเปิดสำนักงานผู้แทน (Representative Office) ในกลุ่มประเทศเป้าหมาย
  • โครงการพัฒนาระบบธุรกิจหลักของธนาคาร (Core Banking System) ทดแทนระบบงาน AS/400
  • โครงการพัฒนาระบบบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Customer Relationship Management: CRM) และระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ (Loan Origination System: LOS)