about_exim.jpg

ในการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่วิสัยทัศน์และรูปแบบธุรกิจที่กำหนดไว้ ธสน. ได้ปรับปรุงยุทธศาสตร์องค์กรเพื่อให้สามารถตอบสนองสภาพแวดล้อมภายนอกและนโยบายภาครัฐมากขึ้น และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตบนพื้นฐานที่แข็งแกร่งอย่างยั่งยืน โดยแผนยุทธศาสตร์ ธสน. ระยะ 5 ปี (ปี 2564-2568) ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

 • ยุทธศาสตร์ที่ 1

  เชื่อมไทย เชื่อมโลก ด้วยการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ (Internationalization)

  1
  เพื่อขยายการส่งออกและการลงทุนไทยในต่างประเทศและส่งเสริมการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่าระดับภูมิภาค (Regional Value Chain) ของไทย ด้วยการสนับสนุนการส่งออกสินค้าและบริการและการลงทุนไทยในกลุ่มประเทศ New Frontiers ผ่านการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อในต่างประเทศ และขยายภารกิจของ ธสน. ในกลุ่มประเทศดังกล่าว ผ่านสำนักงานผู้แทนและความร่วมมือกับพันธมิตรภาครัฐและเอกชน โดยมีแผนปฏิบัติการ 2 แผน ได้แก่ (1) สร้างความเชี่ยวชาญในการสนับสนุนสินเชื่อในกลุ่ม New Frontiers ผ่านคู่มือการลงทุนเชิงลึก (Investment Manual) และ (2) พัฒนากลไกความร่วมมือกับธนาคารท้องถิ่นหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในต่างประเทศ
 • ยุทธศาสตร์ที่ 2

  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ (National Development)

  2
  เพื่อสนับสนุนการลงทุนในประเทศเพื่อการพัฒนาประเทศ ด้วยการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม S-curve และ BCG Economy รวมไปถึงโครงการโครงสร้างพื้นฐานและการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Zones: SEZs) โดยมีแผนปฏิบัติการ 2 แผน ได้แก่ (1) พัฒนาผลิตภัณฑ์สนับสนุนอุตสาหกรรม S-curve และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ (2) ขยายความร่วมมือกับพันธมิตรเพื่อขยายการให้สินเชื่อสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่ EEC และ/หรือ SEZs เชิง Value Chain
 • ยุทธศาสตร์ที่ 3

  ป้องกันความเสี่ยงด้านการค้าและการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Risk Protection)

  3
  เพื่อสร้างความมั่นใจในการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทยด้วยบริการประกันการส่งออกและการลงทุน ด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประกันในรูปแบบใหม่ เสริมสร้างการรับรู้และความตระหนักในบริการประกันการส่งออกและการลงทุน และพัฒนาระบบการอนุมัติวงเงินรับประกัน โดยมีแผนปฏิบัติการ 4 แผน ได้แก่ (1) ศึกษาการให้บริการประกันส่งออกผ่านช่องทางพันธมิตรใหม่ (2) บุก New Frontier แบบ 3 in 1 ด้วยการสร้างการรับรู้บริการประกันร่วมกับการให้สินเชื่อและรายชื่อผู้ซื้อสำหรับผู้ประกอบการ SMEs (3) ปรับปรุงกรมธรรม์เพื่อรองรับผู้ประกอบการรายย่อยที่ได้รับคำสั่งซื้อไม่แน่นอน (Retention Program) และ (4) พัฒนาระบบจัดเก็บเอกสารประกันการส่งออกดิจิทัล (ECI Digital Document)
 • ยุทธศาสตร์ที่ 4

  เป็นกลไกสำคัญในระบบนิเวศสนับสนุนการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการ (Ecosystem)

  4
  พื่อพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยโดยเฉพาะ SMEs ในการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ และสนับสนุนให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ช่องทางการค้าดิจิทัล อันเป็นการเพิ่มศักยภาพการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างเท่าเทียม ด้วยการบ่มเพาะทักษะความรู้ ให้คำปรึกษา ขยายเครือข่ายธุรกิจ จัดกิจกรรมการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) ขยายความร่วมมือระหว่าง SMEs กับผู้ประกอบการชั้นนำ (Lead Enterprises) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบการส่งออกสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีแผนปฏิบัติการ 3 แผน ได้แก่ (1) สร้างผู้ประกอบการด้วยระบบ Thailand Export Readiness Assessment and Knowledge Management (TERAK) ผ่านเครือข่ายพันธมิตร (2) เสริมสร้างความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนแก่ผู้ประกอบการร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร และ (3) สร้างเครือข่ายกับแพลตฟอร์มการค้าดิจิทัล (Digital Trade) และสนับสนุนสินเชื่อแก่ผู้ส่งออกออนไลน์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 5

  ก้าวเข้าสู่ธนาคารดิจิทัล (Digitalization)

  5
  เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการทำงานและการให้บริการลูกค้า ด้วยการพัฒนาระบบงานที่ทันสมัยอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การให้บริการลูกค้า การเชื่อมโยงข้อมูลกับเครือข่ายพันธมิตร รวมทั้งการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาช่องทางดิจิทัลในด้านการให้บริการแก่ลูกค้าเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ที่ดี ประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพื่อจุดประกายความคิดสร้างสรรค์และสนับสนุน Digital Trade ด้วยนวัตกรรมใหม่ ๆ และพัฒนาขีดความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลที่มั่นคงและบริหารความเสี่ยงที่เกิดจากเทคโนโลยี โดยมีแผนปฏิบัติการ 5 แผน ได้แก่ (1) พัฒนาระบบงานหลักของธนาคาร (Core Banking) (2) พัฒนาระบบการตรวจสอบและคัดกรองข้อมูลธุรกรรมของธนาคารโดยอัตโนมัติ (Sanction Screening) (3) ปรับปรุงระบบสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อและบริหารลูกค้าสัมพันธ์ (Loan Origination System and Customer Relationship Management: LOS & CRM) เพื่อรองรับการบริหารด้านลูกค้าและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ (4) ศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาบล็อกเชนการชำระเงินข้ามแดน (Blockchain Cross-border Payment) และ (5) เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันโจมตีทางไซเบอร์
 • ยุทธศาสตร์ที่ 6

  พัฒนาธนาคารเพื่อความยั่งยืน (Sustainable Banking)

  6
  เพื่อบริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน และสร้างความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยการเสริมสร้างฐานะการเงินที่มั่นคงและบริหารจัดการการเงินอย่างมีความรับผิดชอบด้วยการบริหารคุณภาพสินทรัพย์และความเสี่ยงตามมาตรฐานสากล เพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนและสมดุล พัฒนาธนาคารเพื่อความยั่งยืน ด้วยกรอบการดำเนินงานและการกำกับดูแลกิจการที่สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) รวมทั้งผลิตภัณฑ์ บริการ กิจกรรม และกระบวนการที่เป็นมิตรต่อชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม และพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรให้เท่าทันทักษะในยุคใหม่ เช่น ด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ด้านมาตรฐานสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการประยุกต์ใช้นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และการจัดการความรู้ โดยมีแผนปฏิบัติการ 8 แผน ซึ่งเป็นแผนงานที่สำคัญ เช่น (1) พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work from Anywhere) (2) ยกระดับมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม (3) สร้างทีมผู้เชี่ยวชาญประเทศ (Country Expert Teams)  สำหรับกลุ่มประเทศ New Frontiers (4) ยกระดับขีดความสามารถและทักษะบุคลากรในด้านดิจิทัลและการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) และ (5) สร้างองค์กรนวัตกรรม

  การลงทุนที่สำคัญ

  ธสน. มีการลงทุนที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงรุก ด้วยการขับเคลื่อนสู่ธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) โดยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และทำให้ ธสน. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีช่องทางใหม่ ๆ ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นการสนับสนุนการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ได้แก่
   
  • โครงการพัฒนาระบบ Core Banking เพื่อให้ธนาคารมีระบบงานหลักเพื่อรองรับการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก และด้านการค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัย สามารถรองรับการพัฒนาระบบให้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมถึงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบ
   
  • โครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบ LOS & CRM เพื่อรองรับการบริหารงานด้านลูกค้าให้สามารถอนุมัติวงเงินสินเชื่อที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการ SMEs ด้วยระยะเวลาที่ลดลง รวมทั้งผู้ใช้งานมีความสะดวกในการใช้งานระบบมากขึ้น