วิสัยทัศน์
ภารกิจ
ค่านิยม
วิสัยทัศน์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กำหนดวิสัยทัศน์ปี 2570 ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอันส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ดังนี้
 
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก (Global ECAที่ยกระดับเศรษฐกิจไทยสู่นวัตกรรมยุคใหม่อย่างยั่งยืน
ภารกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
เพื่อให้ ธสน. บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น ธสน. มีภารกิจที่ต้องดำเนินการและให้ความสำคัญ ดังนี้


1. สนับสนุนทางการเงินเพื่อนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

2. สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนสำหรับการพัฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย

4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ค่านิยม
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
เพื่อให้การดำเนินงานของ ธสน. สามารถขับเคลื่อนสู่การเป็น Development Bank และ Global ECA ได้ตามวิสัยทัศน์ จึงได้มีการทบทวนค่านิยมให้สอดคล้องกัน ดังนี้
 
EXIM Excellence (in Results, Customer Services, Collaboration & Teamwork, GRC & CSR) หมายถึง ความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นเลิศในผลงาน เป็นเลิศในการบริการ เป็นเลิศในทีมงาน และเป็นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม

1 GOAL and Aiming for Number ONE หมายถึง การมีเป้าหมายหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Modernization at Work หมายถึง การมีแนวทาง วิธีคิด และวิธีการทำงานที่ก้าวนำและทันสมัยอยู่เสมอ