วิสัยทัศน์
ภารกิจ
ค่านิยมหลัก
วิสัยทัศน์
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กำหนดวิสัยทัศน์ปี 2570 ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอันส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ดังนี้
 
เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจชั้นนำระดับโลก ที่อยู่เคียงข้างผู้ส่งออกและนักลงทุนไทย และเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของประเทศ (Global ECA)”
ภารกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
เพื่อให้ ธสน. บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น ธสน. มีภารกิจที่ต้องดำเนินการและให้ความสำคัญ ดังนี้


1. สนับสนุนทางการเงินเพื่อนำผู้ประกอบการไทยเข้าสู่เวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

2. สนับสนุนทางการเงินเพื่อการลงทุนสำหรับการพัฒนาในประเทศตามนโยบายรัฐบาล

3. ลดความเสี่ยงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศให้แก่ผู้ประกอบการไทย

4. พัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยในเวทีการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ
ค่านิยมหลัก
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ธสน. กำหนดค่านิยมและพฤติกรรมพึงประสงค์ให้มีความสอดคล้องกัน ดังนี้
 
เป็นเลิศในผลงาน :  Excellence in Results

เป็นเลิศในการบริการ : Excellence in Customer Services

เป็นเลิศในทีมงาน : Excellence in Collaboration and Teamwork

เป็นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม : Excellence in GRC and CSR