วิสัยทัศน์
ภารกิจ
ค่านิยม
ค่านิยมและ
วัฒนธรรมองค์กร
วิสัยทัศน์
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) กำหนดวิสัยทัศน์ปี 2570 ในการขับเคลื่อนองค์กรเพื่อ
สนับสนุนและส่งเสริมนโยบายด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศอันส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทย ดังนี้
 
“เป็นผู้นำในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การค้าและการลงทุนของไทยให้เติบโตในเวทีโลกอย่างยั่งยืน
 
ภารกิจ
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
เพื่อให้ ธสน. บรรลุวิสัยทัศน์ข้างต้น ธสน. มีภารกิจที่ต้องดำเนินการและให้ความสำคัญ ดังนี้1. สนับสนุนผู้ประกอบการด้วยบริการอย่างครบวงจรในเวทีโลก (Total Solution)

2. เป็นกลไกของภาครัฐในการผลักดันนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย (Policy Operation)

3. ผลักดันขีดความสามารถของอุตสาหกรรมไทย (Economic Competitiveness)

4. ขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเศรษฐกิจไทยและภูมิภาค (Sustainable Development)
ค่านิยม
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)
เพื่อให้การดำเนินงานของ ธสน. สามารถขับเคลื่อนสู่การเป็น Development Bank และ Global ECA ได้ตามวิสัยทัศน์ จึงได้มีการทบทวนค่านิยมให้สอดคล้องกัน ดังนี้
 

EXIM Excellence

(in Results, Customer Services, Collaboration & Teamwork, GRC & CSR) หมายถึง ความเป็นเลิศทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ เป็นเลิศในผลงาน เป็นเลิศในการบริการ เป็นเลิศในทีมงาน และเป็นเลิศในธรรมาภิบาล การบริหารความเสี่ยง และความรับผิดชอบต่อสังคม
 

1 GOAL and Aiming for Number ONE

หมายถึง การมีเป้าหมายหนึ่งเดียวกันทั้งองค์กรในการเป็นที่หนึ่งในใจลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 

Modernization at Work

หมายถึง การมีแนวทาง วิธีคิด และวิธีการทำงานที่ก้าวนำและทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.)

วัฒนธรรมองค์กร

 


 ธสน. มุ่ง “เป็นเพื่อนคู่คิด (Partnership) อยู่เคียงข้างลูกค้าและให้ความช่วยเหลือในทุกสถานการณ์ พร้อมดึงศักยภาพและประสิทธิภาพที่ดีที่สุด เพื่อประโยชน์โดยรวมของลูกค้า ทีมงาน องค์กร และประเทศชาติ” โดยประกอบด้วยชุดของพฤติกรรมพึงประสงค์ ดังนี้

COACH-ID.png
 

• C (Customer & Stakeholder Centric)

รู้จัก เข้าใจ ยึดลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นศูนย์กลาง
 

• O (Openness)

เปิดรับและนึกถึงผู้อื่นก่อนเสมอ
 

• A (Agility Mindset)

พร้อมปรับตัว ล้มแล้วลุกให้ไว
 

• C (Collaboration)

ร่วมมือร่วมใจ และมองเป้าหมายใหญ่กว่าเป้าหมายส่วนตัว
 

• H (Humble)

ถ่อมตน ให้เกียรติ และยอมรับในความแตกต่าง
 

• I (Innovation & Creativity)

คิดนอกกรอบ ลงมือทำ และสร้างการเปลี่ยนแปลงด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
 

• D (Digitalization)

ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและดิจิทัล