สินเชื่อ One SMEs

สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ให้มีสภาพคล่องด้วยเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ย/อัตรารับซื้อลด (ต่อปี)
ขั้นต่ำ สูงสุด
Prime Rate - 1.25% Prime + 0.50%
หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ EXIM BANK ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

ค่าธรรมเนียม
  1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ EXIM BANK คิดในอัตราสูงสุด 1.25% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
  2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100 ล้านบาทต่อราย
- หลักประกันขั้นต่ำพิจารณาตามเกณฑ์ธนาคาร โดยสามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้ตามสัดส่วน ทั้งนี้ สามารถใช้ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคล ร่วมค้ำประกันได้
- กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถใช้ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%) โดยสามารถใช้หลักประกันอื่นร่วมได้
  1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ที่เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามนิยามของ สสว. ที่เป็นผู้ส่งออก และ/หรือผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
  2. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้ส่งออกจะต้องมีประสบการณ์ในการส่งออกไม่น้อยกว่า 2 ปี
  3. มีงบการเงินที่มีรายได้จากการทำธุรกิจไม่น้อยกว่า 2 ปี และมีกำไร (สุทธิ) ปีล่าสุดเป็นบวก
  4. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
  5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  6. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  • ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน 65 ปี และมีสัญชาติไทยร่วมค้ำประกันด้วย
  • ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410