สินเชื่อ One SMEs

สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการ โดยการใช้หนังสือค้ำประกันของ บสย. เป็นหลักประกัน
อัตราดอกเบี้ย/อัตรารับซื้อลด (ต่อปี)
 
สำหรับ PSF   สำหรับ PSS
ปีที่ 1 Prime Rate – 1.0%   ปีที่ 1 Prime Rate – 0.5%
ปีที่ 2 Prime Rate – 0.5%   ปีที่ 2 Prime Rate
ปีที่ 3 Prime Rate   ปีที่ 3 Prime Rate + 0.5%


ค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ EXIM BANK คิดในอัตรา 0.5% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ
 2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อราย
 1. ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน ร่วมกับ
 2. หนังสือค้ำประกัน บสย.
 1. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจทั้งที่เป็นผู้ส่งออก หรือ ผู้ผลิต/ผู้จำหน่ายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ส่งออก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
 2. นิติบุคคลที่มีขนาดธุรกิจ SMEs ตามนิยาม สสว. และ บสย.
 3. สมัครขอรับบริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของ ธสน. หรือ บสย. ภายใต้โครงการ The S1
 4. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 1. ผู้ค้ำประกันต้องมีอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปแต่ต้องไม่เกิน 60 ปี และมีสัญชาติไทยร่วมค้ำประกันด้วย
 2. ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงิน สูงสุด 180 วัน
 3. ให้กู้เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านั้น
 4. ไม่เคยเป็น NPLs กับสถาบันการเงินอื่น หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วและผ่อนชำระเป็นปกติ
สิทธิประโยชน์
ต่อที่ 1 รับส่วนลดดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีเป็นระยะเวลา 6 เดือนแรกจาก EXIM BANK
ต่อที่ 2 ฟรีค่าดำเนินการค้ำประกันจาก บสย.
เมื่อสมัครใช้บริการและได้รับอนุมัติสินเชื่อภายในวันที่ 31 ก.ค. 66 และยื่นคำขอค้ำประกันภายในวันที่ 15 ส.ค. 66
พิเศษ สำหรับผู้ประกอบการที่ได้รับการรับรองมาตรฐานฯ จากหน่วยงานภาครัฐหรือเอกชนว่าดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จะได้รับส่วนลดอัตราดอกเบี้ย 0.25% ต่อปีตลอดระยะเวลา 3 ปี

ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 1 มีนาคม – 31 ธันวาคม 2566
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410