สินเชื่อ EXIM Green Goal

เงินลงทุนเพื่อการขยาย/ซื้อ/สร้าง/ลงทุน ปรับปรุงโครงการสำหรับกลุ่มที่มีเป้าหมายอย่างชัดเจน และได้รับการประเมินผลความสำเร็จของโครงการเบื้องต้นจากหน่วยงานภาครัฐ หรือหน่วยงานพันธมิตรอื่นของ ธสน. หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง เพื่อดำเนินธุรกิจและบริการอย่างมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ธรรมาภิบาล (ESG) ให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนของธุรกิจ
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปีที่ 1 – 3 : ขั้นต่ำ Prime Rate – 1.75%, สูงสุด Prime Rate – 0.25%
ปีที่ 4 – 5 : ขั้นต่ำ Prime Rate – 2.00%, สูงสุด Prime Rate + 0.25%
ปีที่ 6 – 7 : ขั้นต่ำ Prime Rate – 2.25%, สูงสุด Prime Rate + 0.50%

ค่าธรรมเนียม
 1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้า ของ ธสน. คิดในอัตราสูงสุด 1.25% ของวงเงินสินเชื่อที่ได้รับอนุมัติ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม (หมายเหตุ : กรณีใช้ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 : PGS ระยะที่ 10) เรียกเก็บค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการ SMEs ในอัตรา 1.00% ของวงเงินค้ำประกันสินเชื่อต่อครั้ง)
 2. ค่าธรรมเนียม Prepayment Fee : ไม่ต่ำกว่า 1% ของเงินต้นคงเหลือ ณ ขณะนั้น
 3. ค่าธรรมเนียม Cancellation Fee : ไม่เกิน 1% ของวงเงินกู้ โดยเรียกเก็บกรณีลูกค้าขอยกเลิกวงเงินสินเชื่อก่อนครบกำหนด
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
 • ระยะเวลากู้ไม่เกิน 7 ปี (สามารถพิจารณา Grace Period ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่เบิกถอนงวดแรก)
 • สามารถนำเงินมัดจำเครื่องจักร มาเบิกกู้ได้ ทั้งนี้ รวมแล้วต้องไม่เกินวงเงินกู้ที่ได้รับอนุมัติ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
 • ผู้ประกอบการ SMEs : สูงสุด 100 ล้านบาท
 • ผู้ประกอบการขนาดใหญ่ : สามารถพิจารณาวงเงินได้ตามมูลค่าโครงการ
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
พิจารณาตามเกณฑ์ธนาคาร โดยผู้ประกอบการ SMEs สามารถใช้ บสย. โครงการค้ำประกันสินเชื่อ บสย. SMEs เข้มแข็ง (Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 10 : PGS ระยะที่ 10) ร่วมค้ำประกันได้
 
 1. นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 4. มีกำไรสุทธิ 2 ใน 3 ปีล่าสุด และปีล่าสุดมีกำไรสุทธิ
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สาขาทุกแห่ง
สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802