สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit)

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
เดือนที่ 1-6 Prime Rate -2.00% Prime Rate -1.25%
เดือนที่ 7-12 Prime Rate -2.00% Prime Rate +1.75%
ปีที่ 2-3 Prime Rate -1.00% Prime Rate +2.50%
เฉลี่ย 3 ปี 4.42% 7.50%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท ต่อราย
• หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
• กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถใช้ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%) ร่วมกับหลักประกันอื่นด้วยได้
1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
• ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี (ไม่มี Grace Period)
• ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee) ธสน. สูงสุดไม่เกิน 1.00% ของวงเงินกู้ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
• Prepayment Fee 2.00% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ทุกกรณี)
• Cancellation Fee 1.00% ของวงเงินที่ไม่เบิกกู้
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2566
สิทธิประโยชน์ : กรณี อนุมัติและเบิกกู้ภายใน 30 ธันวาคม 2565 
1. อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
2. ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ใน 6 เดือนแรก สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและอบรมกับ ธสน.
3. ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน.

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่