สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit)

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
ปีที่ 1 Prime Rate -2.00% Prime Rate +0.25%
ปีที่ 2-5 Prime Rate -1.00% Prime Rate +2.25%

 
วงเงินสินเชื่อสูงสุด 20 ล้านบาทต่อราย
• หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
• กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท สามารถใช้ผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน และหนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%) ร่วมกับหลักประกันอื่นด้วยได้
1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
• ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 5 ปี (ไม่มี Grace Period)
• Front-end Fee ของ ธสน. สูงสุดไม่เกิน 1.00% ของวงเงินกู้ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
• Prepayment Fee 2.00% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ทุกกรณี)
• Cancellation Fee 1.00% ของวงเงินที่ไม่เบิกกู้
ระยะเวลาอนุมัติ จนถึง 30 มิถุนายน 2567
สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าโครงการตามที่ ธสน. กำหนด 
- ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ใน 6 เดือนแรกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและอบรบกับ ธสน.
- ฟรี Front-end Fee ของ ธสน.
สำหรับผู้ประกอบที่ประกอบธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ในปีแรก

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่