สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit)

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
เดือนที่ 1-6 Prime Rate -1.25% Prime Rate -1.25%
เดือนที่ 7-12 Prime Rate Prime Rate +1.75%
ปีที่ 2-3 Prime Rate +0.75% Prime Rate +2.50%
เฉลี่ย 3 ปี 6.00% 7.50%

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 เท่ากับ 5.75% ต่อปี
กรณี วงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท
• ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. และผู้บริหารหลัก / นิติบุคคลค้ำประกัน
กรณี วงเงินกู้มากกว่า 2 ล้านบาท
• หลักทรัพย์ และผู้บริหารหลัก / นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. ร่วมค้ำประกันได้

ทั้งนี้ เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  • ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 3 ปี (ไม่มี Grace Period)
  • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (Front-end Fee)
    1. สำหรับ ธสน. สูงสุดไม่เกิน 1.00% ของวงเงินกู้ (ทุกกรณี)
    2. สำหรับ บสย. 1.00% ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ (กรณี ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. เป็นหลักประกัน)
  • Prepayment Fee 2.00% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด (ทุกกรณี)
  • Cancellation Fee 1.00% ของวงเงินที่ไม่เบิกกู้
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2565 – 31 มีนาคม 2566
สิทธิประโยชน์ :
1. กรณี อนุมัติและเบิกกู้ภายใน 30 ธันวาคม 2565 สำหรับผู้ประกอบการทุกกลุ่มอุตสาหกรรม เดือนที่ 1-6 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.50% ต่อปี
2. ฟรี ค่าธรรมเนียมหนังสือค้ำประกัน บสย. สูงสุด 3 ปี

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่