สินเชื่อเอ็กซิมเติมทุนส่งออก (EXIM Export Ready Credit)

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินงาน และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม
สำหรับนิติบุคคล 
ระยะเวลากู้ 5 ปี (ไม่มี Grace Period)
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
ปีที่ 1 Prime Rate -2.00% Prime Rate +2.50%
ปีที่ 2-5 Prime Rate -1.00% Prime Rate +3.50%

ระยะเวลากู้ 3 ปี (ไม่มี Grace Period)
ช่วงเวลา ขั้นต่ำ สูงสุด
ปีที่ 1-3 4.00% 8.00%สำหรับบุคคลทำธุรกิจ
ระยะเวลากู้ 3 ปี (ไม่มี Grace Period)

ช่วงเวลา ปีที่ 1 ปีที่ 2 ปีที่ 3
ขั้นต่ำ Prime rate + 3.00% Prime rate + 4.00% Prime rate + 5.00%
สูงสุด Prime rate + 8.00% Prime rate + 9.00% Prime rate + 10.00%


 

นิยามกลุ่มลูกค้า วงเงินอนุมัติต่อราย
บุคคลทำธุรกิจ ขั้นต่ำ 0.10 ลบ.
สูงสุด 1.0 ลบ.
นิติบุคคล ขั้นต่ำ 0.30 ลบ.
สูงสุด พิจารณาตามความเหมาะสม
สำหรับนิติบุคคล
หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคล ค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้ตามสัดส่วน
กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท หนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%) และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมด้วยได้
สำหรับบุคคลทำธุรกิจ
หลักประกันขั้นต่ำ 60% สามารถใช้ บสย. ค้ำประกันร่วมได้ตามสัดส่วน ทั้งนี้ สามารถกำหนดให้มีบุคคล/นิติบุคคลร่วมค้ำประกันได้

 
สำหรับนิติบุคคล
 1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
 2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
 3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
 4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
 5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
สำหรับบุคคลธุรกิจ
 1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย ที่เป็นผู้ส่งออก และ/หรือผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
 2. มีประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจที่ขอสินเชื่อไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยพิจารณาจากเอกสารที่แสดงความมีตัวตนของธุรกิจ เช่น ทะเบียนพาณิชย์ ทะเบียนการค้า หรือใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.20) โดยประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจให้สามารถนับต่อเนื่องได้ ทั้งนี้ สามารถนับการสืบทอดกิจการครอบครัวได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้พิจารณาอนุมัติ
 3. กรณีเป็นผู้ส่งออกจะต้องมีประสบการณ์ในการส่งออกไม่น้อยกว่า 2 ปี
 4. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
 5. รายได้รวมของผู้กู้ขั้นต่ำ 100,000 บาท/เดือน
 6. ผู้กู้จะต้องมี NCB Credit Scoring ตั้งแต่ระดับ DD ขึ้นไป
 7. อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาในการผ่อนชำระหนี้ต้อง ไม่เกิน 65 ปี กรณีมีผู้กู้ร่วมให้ถืออายุของผู้ที่ต่ำกว่าเป็นเกณฑ์
 8. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
สำหรับนิติบุคคล ระยะเวลากู้ไม่เกิน 5 ปี (ไม่มี Grace Period)
สำหรับบุคคลทำธุรกิจ ระยะเวลากู้ 3 ปี (ไม่มี Grace Period)

•    Front-end Fee คิดในอัตราสูงสุดไม่เกิน 1.25% ของวงเงินกู้ หรือไม่ต่ำกว่า 0.50% ของวงเงินกู้
•    Prepayment Fee 2.00% ของจำนวนเงินที่ชำระคืนก่อนกำหนด กรณีผู้ประกอบการชำระคืนก่อนครบ 3 ปี (ไม่มีการยกเว้นทุกกรณี)
•    Cancellation Fee 1.00% ของวงเงินที่ไม่เบิกกู้
สิทธิประโยชน์
สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าโครงการตามที่ ธสน. กำหนด 
- ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ใน 6 เดือนแรกสำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมและอบรบกับ ธสน.
- ฟรี Front-end Fee ของ ธสน.
สำหรับผู้ประกอบที่ประกอบธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี ในปีแรก
หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถเลือกรับสิทธิประโยชน์ได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่