สินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้า

เป็นวงเงินกู้ระยะสั้น-กลาง สำหรับผู้ส่งออกขนาดกลางและเล็กนำไปใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า เพื่อเพิ่มโอกาสในการขยายธุรกิจ และช่องทางในการขยายฐานลูกค้า ในวงเงินตั้งแต่ 0.5-1.0 ล้านบาท/งาน อัตราดอกเบี้ยพิเศษ Prime rate - 1% ต่อปี
  • ต้องเป็นผู้ส่งออกที่มีสินค้าและเคยส่งออกมาแล้ว และมีโอกาสในการขยายตลาด หรือเป็นผู้ส่งออกที่มีประวัติการส่งออก หรือเป็นลูกค้าที่ได้รับวงเงินหมุนเวียนจาก ธสน. มาก่อน
  • หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ไปร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว ผู้ส่งออกจะต้องนำสำเนาเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมแสดงสินค้า เช่น ค่าเช่าสถานที่ร่วมงานแสดงสินค้า ค่าพาหนะในการเดินทาง หรือรายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ฯลฯ มายื่นต่อ ธสน. ภายในระยะเวลาที่กำหนด (วันที่ครบกำหนดชำระเงินกู้งวดที่ 2)
  • ภายใน 1 ปี หรือไม่เกิน 2 ปี (กรณีมีความจำเป็น)
  • ประวัติการส่งออกและผลการดำเนินงาน
  • รายละเอียดการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกันตามความเหมาะสม

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่