สินเชื่อเพื่อการร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Fair Financing)

เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ (ผู้ส่งออก) ขนาดกลางและเล็กที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ หรือต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและขยายธุรกิจ

กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย :
  • ผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กที่ประกอบธุรกิจส่งออกและเคยส่งออกมาแล้ว และมีโอกาสในการขยายตลาด หรือผู้ประกอบการที่มีประวัติการส่งออก หรือเป็นลูกค้าที่ได้รับวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนจากธนาคารมาก่อน
  • ผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และ/หรือ เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ/หรือ ผู้ประกอบการที่ผ่านการอบรมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) สามารถขอวงเงินสินเชื่อเพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้า (Trade Fair Financing) ได้ แม้ยังไม่เคยเป็นผู้ส่งออก
เป็นการให้สินเชื่อสำหรับค่าใช้จ่ายในการไปร่วมงานแสดงสินค้า ซึ่งเป็นการให้การสนับสนุนทางการเงินที่มีรูปแบบคล้ายกับที่กรมส่งเสริมการส่งออกให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจส่งออก แต่ทางธนาคารจะให้กับการจัดงานแสดงสินค้าภายในประเทศด้วย โดยจะอยู่ในรูปสินเชื่อเงินกู้ระยะสั้น-กลาง โดยรูปแบบของวงเงิน แบ่งออกเป็น 2 แบบ
  • วงเงินเฉพาะครั้ง : เป็นวงเงินเพื่อใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าเพียงงานเดียว และสามารถเบิกใช้เงินได้เพียงครั้งเดียว
  • วงเงินรวม : เป็นวงเงินเพื่อใช้ในการเข้าร่วมงานแสดงสินค้าตามจำนวนงานที่จะไปแสดงในปีนั้น และลูกค้าสามารถเบิกใช้เงินได้หลายครั้ง ตามจำนวนเงินที่ขออนุมัติสำหรับการร่วมงานแสดงสินค้าแต่ละครั้ง
สกุลบาท : อ้างอิง Prime Rate
สกุลเงินต่างประเทศ : อ้างอิง LIBOR 6 เดือน

สิทธิประโยชน์ :
ผู้ประกอบการ ที่เป็นสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (FTI) และ/หรือ เป็นสมาชิกของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) และเข้าร่วมอบรมจากศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ได้รับอัตราดอกเบี้ยลดในปีแรก 0.50% ต่อปี จากอัตราดอกเบี้ยที่ผู้ประกอบการได้รับ (อ้างอิงตาม EXIM Composite Credit Rating)
ตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมที่ธนาคารกำหนด
1 ล้านบาท
พิจารณาตามความเหมาะสม
  • ต้องเป็นผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจส่งออกที่มีสินค้าและเคยส่งออกมาแล้ว และมีโอกาสในการขยาย ตลาด หรือมีประวัติการส่งออก หรือเป็นลูกค้าที่ได้รับวงเงินหมุนเวียนจากธนาคารมาก่อน
  • หลังจากที่ผู้ประกอบการ (ผู้ส่งออก) ได้ไปร่วมงานแสดงสินค้าแล้ว ผู้ประกอบการ (ผู้ส่งออก) จะต้องนำสำเนาเอกสารหลักฐานในการเข้าร่วมแสดงสินค้า เช่น ค่าเช่าสถานที่ร่วมงานแสดงสินค้า ค่าพาหนะใน การเดินทาง หรือรายงานการเข้าร่วมงานแสดงสินค้า ฯลฯ มายื่นต่อธนาคารภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • บริษัทจะต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าตามสกุลเงินที่เบิกกู้ดังนี้
  • สกุลเงินบาท : บริษัทต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ
  • สกุลเงินต่างประเทศ : บริษัทต้องแจ้งความประสงค์ขอรับเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันทำการ
  • เงื่อนไขอื่นเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่