สินเชื่อพาณิชยนาวี

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ประกอบกิจการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนำเงินไปซื้อเรือทั้งเรือใหม่และเรือเก่า เพื่อสนับสนุนให้ใช้เรือไทยแทนการใช้บริการเรือจากต่างประเทศ
ขึ้นอยู่กับความสามารถในการผ่อนชำระคืนของผู้ประกอบการ แต่ไม่เกิน 7 ปี
จำนวนเงินที่ให้กู้ไม่เกิน 75% ของมูลค่าเรือที่ซื้อ
 • เป็นกิจการที่จดทะเบียนเป็นบริษัทจำกัดในประเทศไทยและมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินกว่า 50% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด
 • ต้องนำเงินกู้ยืมไปลงทุนซื้อเรือใหม่หรือเรือเก่าที่มีอายุการใช้งานมาแล้วไม่เกิน 20 ปี
 • เรือที่ลงทุนซื้อต้องนำมาจดทะเบียนในประเทศไทยและมีธงชาติไทยเป็นธงประจำเรือ
 • เป็นกิจการที่ทำธุรกิจขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเป็นหลัก
 • ประวัติและผลการดำเนินงานของกิจการ
 • งบการเงินและ Bank Statement
 • ข้อมูลทั่วไปของเรือที่จะซื้อ เช่น ประเภท ขนาด ระวางบรรทุก อายุ เป็นต้น
 • เอกสารยืนยันสภาพ ราคาเรือที่จะซื้อ เช่น List of Survey Status, Class Maintenance Certificates และ Ship Valuation Certificates
 • Cash Flow Projection ของเรือที่จะซื้อและมีอยู่แล้ว
 • Safety Management Certificates (ISM Code)
 • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ศูนย์บริการลูกค้า โทร. 0 2271 2929