สินเชื่อ EXIM Shield Financing

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการ Start-up และ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ที่ต้องการขยายธุรกิจส่งออกในต่างประเทศ ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการภายหลังจากที่มีการส่งออก โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยที่ EXIM จะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมสูงสุด 2 ล้านบาท
Prime Rate ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 3 ปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 เท่ากับ 6.25% ต่อปี
สูงสุด 2 ล้านบาทต่อราย
ใช้เพียงผู้บริหารหลักค้ำประกัน

หมายเหตุ : ผู้บริหารหลัก หมายถึง ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือผู้มีส่วนในการบริหารจัดการ
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการ SMEs ตามนิยาม สสว.
3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
1. ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วผ่อนชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
2. ผู้ค้ำประกันจะต้องมีสัญชาติไทยร่วมค้ำประกันด้วย โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 ปี
3. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
4. ต้องส่งออกสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นสิ่งมีชีวิต) 
5. ต้องส่งออกจากประเทศไทยเท่านั้น
ระยะเวลาอนุมัติตั้งแต่บัดนี้ – 30 ธันวาคม 2566

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410