สินเชื่อ EXIM Shield Financing

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อให้ผู้ส่งออก ทั้งรายเดิมและรายใหม่ ที่ต้องการขยายธุรกิจส่งออกในต่างประเทศ ได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้ในการดำเนินกิจการภายหลังจากที่มีการส่งออก โดยไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้รับการชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในต่างประเทศ โดยที่ EXIM จะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
Prime Rate ต่อปี ตลอดอายุโครงการ 3 ปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ EXIM BANK ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก
วงเงินหลังการส่งออกสูงสุด 50 ล้านบาทต่อราย โดยสามารถใช้วงเงินก่อนการส่งออกร่วมด้วยได้สูงสุด 30% ของวงเงินรับซื้อตั๋วส่งออก ทั้งนี้ ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
สามารถใช้เพียงผู้บริหารหลักค้ำประกันในการขอวงเงินสินเชื่อหลังการส่งออก

หมายเหตุ : ผู้บริหารหลัก หมายถึง ผู้มีอำนาจในการบริหารจัดการหรือผู้มีส่วนในการบริหารจัดการ

*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
  1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  2. นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจเป็นผู้ส่งออก ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
  3. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  1. ไม่เป็น NPLs กับสถาบันการเงินใด หากเคยเป็น NPLs ต้องปรับโครงสร้างหนี้แล้วผ่อนชำระเป็นปกติไม่น้อยกว่า 12 งวดติดต่อกัน
  2. ผู้ค้ำประกันจะต้องมีสัญชาติไทยร่วมค้ำประกันด้วย โดยผู้ค้ำประกันจะต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ ทั้งนี้ ไม่เกิน 60 ปี
  3. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
  4. ต้องส่งออกสินค้าถูกต้องตามกฎหมาย (ยกเว้นสิ่งมีชีวิต)
  5. ต้องส่งออกจากประเทศไทยเท่านั้น
ระยะเวลาอนุมัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410