บริการสนับสนุนการลงทุนในต่างประเทศ

เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยเพื่อไปลงทุนในต่างประเทศ (Project Company) โดยโครงการจะต้องมีความเป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์
ขึ้นอยู่กับประเภทโครงการลงทุน
  • ธสน. ให้กู้แก่บริษัทผู้ดำเนินโครงการในต่างประเทศ (Project Company) ซึ่งมีนักลงทุนไทยถือหุ้น หรือให้กู้แก่นักลงทุนไทยเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการต่างประเทศ
  • หากโครงการมีความต้องการสินเชื่อมากกว่าที่ ธสน. จัดหาให้ได้ ธสน. อาจจัดหาเงินทุนเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินอื่นๆ ให้ในลักษณะเงินร่วมให้กู้ (Syndicated Loan)
  • รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เช่น สถานที่ตั้ง มูลค่าการลงทุนและรายละเอียด
  • รายละเอียดของผู้ลงทุน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นและประสบการณ์ งบการเงิน และ Bank Statement
  • ข้อมูลด้านการตลาด เช่น แผนการตลาด และลูกค้าเป้าหมาย
  • รายละเอียดด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
  • เอกสารสำคัญทางกฎหมาย ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ และสำเนาซื้อ-เช่าร้านอาหารในต่างประเทศ
  • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่