สินเชื่อ EXIM Green Start

สินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ขั้นต่ำ Prime Rate - 0.75% ต่อปี
สูงสุด Prime Rate - 2.25% ต่อปี

หมายเหตุ : อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามประกาศ EXIM BANK ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม คลิก

อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. คิดในอัตราสูงสุด 1.25% ของวงเงินอนุมัติ
2. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นไปตามประกาศอัตราค่าธรรมเนียมของธนาคาร
 
วงเงินสูงสุด 200 ล้านบาทต่อราย

*แถมวงเงิน Forward Contract สูงสุด 1 เท่าของวงเงินสินเชื่อ
 
• หลักประกันขั้นต่ำ 35% และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน สามารถใช้ บสย. เป็นหลักประกันร่วมได้
• กรณีวงเงินกู้ไม่เกิน 2 ล้านบาท ใช้หนังสือค้ำประกัน บสย. (บสย. ค้ำประกันในสัดส่วน 100%) และผู้บริหารหลัก/นิติบุคคลค้ำประกัน โดยสามารถใช้หลักประกันอื่นร่วมได้

*ทั้งนี้ กรณีเป็นผู้ประกอบการที่มีผลประกอบการดี พิจารณาสัดส่วนหลักประกันตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี
1. เป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย
2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
4. มีงบการเงินไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
6. ต้องไม่เป็นการ Refinance วงเงินสินเชื่อปัจจุบันที่มีอยู่กับ ธสน.
• ระยะเวลาออกตั๋วสัญญาใช้เงินสูงสุด 180 วัน (หมายเหตุ : ขึ้นอยู่กับลักษณะของธุรกิจ)
 
  • ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป
  • สิทธิประโยชน์ ลดดอกเบี้ยลง 0.25% ต่อปี 6 เดือนแรก สำหรับผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานและลงทะเบียนในงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ ธสน.
 
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2802, 2410