ตำแหน่งผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร สายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
01/12/2564
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 1. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสายงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
 2. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างช่องทางดิจิทัลและ e-trading เพื่อการเข้าถึงลูกค้า
 3. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Automation ในการทำงานขององค์กร การสร้างนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน
 4. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ Front-end และ Back-endApplication เพื่อตอบสนองนวัตกรรมใหม่ๆ
 5. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสนับสนุนฝั่งธุรกิจด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ซับซ้อน ในระบบ และการจัดการข้อมูลภายในองค์กร และรวมถึงการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภายในและภายนอก
 6. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสนับสนุน Infrastucture ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่หน่วยงานภายใน ทั้งเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ทั้งภายในองค์กรและไปยังหน่วยงานพันธมิตร และงาน Administrative ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
 7. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และช่องทางดิจิทัลให้เท่าทันโลกและป้องกันความเสี่ยง
 8. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการเป็นที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่หน่วยงานต่างๆ ขององค์กรอย่างใกล้ชิด สร้างความเข้าใจในความต้องการและช่องว่าง และนำมาปรับปรุงกระบวนการทำงานของสายงาน
 9. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการศึกษาวิทยาการและวิธีการใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งเสนอแนะการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้กับธนาคาร
   
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ไม่น้อยกว่า 15 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารฝ่ายงาน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 3. มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Digital และ Innovation สำหรับธุรกิจการเงินและการธนาคาร 
 4. มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Data Analytics และระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 5. มีประสบการณ์ และมีความรู้ความเข้าใจในระบบ Infrastructure ของธุรกิจการเงินและการธนาคาร
 6. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้ในธุรกิจการเงินและการธนาคาร
               ผู้สนใจในตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงได้ที่
                                   กนิษฐศรี ทองสมุย ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 2001                                                           หรือ อีเมล์ Kanitsrit@exim.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564