ผู้บริหารฝ่ายปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศ
17/03/2566
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1 กำกับดูแลทิศทาง นโยบายกลยุทธ์และวางแผนการบริหารจัดการระบบเครือข่ายของธนาคารให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และเป้าหมายของธนาคาร
2 กำกับดูแลการออกแบบและควบคุมดูแลโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับนโยบายการรักษาความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐานสากลและสภาพแวดล้อมของธนาคาร
3 กำกับดูแลการเชื่อมต่อระบบ (System Integration) ทั้งภายในองค์กรและไปยังหน่วยงานพันธมิตรให้มีความปลอดภัยที่เป็นไปตามมาตรฐาน
4 กำกับดูแลการจัดทำและปรับปรุงนโยบายการรักษาความปลอดภัยของธนาคารให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ กฎระเบียบและวิธีปฏิบัติของหน่วยงานกำกับดูแลทั้งภายในและภายนอก และให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของธนาคาร
5 กำหนดทิศทางการทำงานของ Outsourced Vendors ในการสนับสนุน Technical Help Desk และ Administrative Admin รวมถึงสนับสนุนการติดตั้งและการซ่อมบำรุงของ Server และซอฟแวร์ต่างๆ ของหน่วยงานต่างๆ ในองค์กร
6 กำกับดูแลการรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Hardware และ Infrastructure เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
7 กำกับดูแลการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของผู้ใช้งาน เพื่อให้ได้แนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศหรือการจัดซื้อจัดจ้างระบบงานที่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน
8 กำกับดูแลการวางแผน เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงและดำเนินการใช้งานด้าน Hardware Software Network เพื่อให้การทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9 กำกับดูแลแนวทางการทำ Performance Tuning และ Capacity Planning เพื่อให้ระบบมีประสิทธิภาพและมีความพร้อมต่อการใช้งาน   
10 กำกับดูแลควบคุมและดูแลในเรื่องของการจัดทำคู่มือระบบงานเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ
 11 กำกับดูแลการบริหารจัดการโครงการ (Project Management) ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับกลยุทธ์ขององค์กร          
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สนใจในตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงได้ที่ ภัทราวรรณ พรรณรังษี หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-3700 ต่อ  2040
หรือ อีเมล์ pattarawanp@exim.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566
ผู้บริหารฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
17/03/2566
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1 กำกับดูแลการสํารวจตลาด (Market Survey) และสํารวจผลิตภัณฑ์ของคู่เทียบ (Product Intelligent) 
2 กำกับดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์ บริการและช่องทางทางการเงินเพื่อการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน (Trade Credit and Investment Services) ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร 
3 กำกับดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการด้านการรับประกันความเสี่ยงการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ (Export and Investment Insurance) ที่สามารถตอบสนองความต้องการทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร 
4 กำกับดูแลการออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศและการรับประกันความเสี่ยงทางการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อกระตุ้นส่งเสริมการค้าการส่งออกและการลงทุนในต่างประเทศ หรือช่วยเหลือเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายภาครัฐ 
5 กำกับดูแลการดําเนินการปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑ์บริการทางการเงินการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน รวมทั้งการรับประกันความเสี่ยงการค้าและการลงทุนในต่างประเทศให้สามารถเทียบเคียงกับธนาคารพาณิชย์ หรือองค์กรรับประกันอื่น ๆ ได้ ตามพันธกิจของ ธสน. 
6 กำกับดูแลการดําเนินการให้คําปรึกษาในสถานะ Product Specialist เพื่อแนะนํารูปแบบการให้บริการทางการเงินแบบ Total solutions ร่วมกับฝ่ายการตลาดและฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง 
7 กำกับดูแลการดําเนินการร่วมออกแบบโครงสร้างพื้นฐานด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน (Product Architecture) ของธนาคารเพื่อสอดรับกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการให้บริการของธนาคาร (Onboarding Process) ร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง
8 กำกับดูแลการดําเนินการวิเคราะห์ และจัดทำความคุ้มค่าของผลิตภัณฑ์ใหม่ทั้งด้านต้นทุนของผลิตภัณฑ์ (Cost Analysis) และความคุ้มค่าด้านธุรกิจ (Projection Analysis) รวมถึงการกำหนดและทบทวนอัตราเบี้ยประกัน และการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกัน (Rate Analysis and Underwriting guideline)
9 กำกับดูแลการดําเนินการจัดทําแผน และบริหารแผนงานการสื่อสารผลิตภัณฑ์ ประชาสัมพันธ์ สื่อสิ่งพิมพ์ และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ได้กําหนดไว้
10 กำกับดูแลการดําเนินการจัดทําการสํารวจความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบเพื่อร่วมกับฝ่ายงานที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของธนาคารให้ดียิ่งขึ้น
คุณสมบัติของผู้สมัคร
ผู้สนใจในตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนง ได้ที่ ภัทราวรรณ พรรณรังษี หมายเลขโทรศัพท์ 02-271-3700 ต่อ 2040
หรือ อีเมล์ pattarawanp@exim.go.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566