ข้อมูลการลงทุนที่สำคัญ
ธสน. มีการลงทุนที่สำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการปรับเปลี่ยนองค์กร (Transformation) และเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเชิงรุก ด้วยการขับเคลื่อนสู่ธนาคารดิจิทัล (Digital Banking) โดยมีโครงสร้างพื้นฐานระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่พร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง และทำให้ ธสน. สามารถประยุกต์ใช้นวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และมีช่องทางใหม่ ๆ ในการให้บริการลูกค้าได้อย่างเต็มศักยภาพ อันเป็นการสนับสนุนการค้าการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ได้แก่
 • โครงการพัฒนาระบบ
  Core Banking

  1
  เพื่อให้ธนาคารมีระบบงานหลักรองรับการปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ด้านเงินฝาก และด้านการค้าระหว่างประเทศที่ทันสมัย รวมทั้งพัฒนาระบบเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลภายในธนาคารและรองรับการเชื่อมโยงกับพันธมิตรทางการค้าภายนอกธนาคารผ่านระบบ Application Programming Interface (API) ซึ่งรองรับความต้องการทางธุรกิจในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมถึงเพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมรองรับความต้องการและความคาดหวังของผู้ประกอบการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกรูปแบบ
 • โครงการพัฒนาระบบ
  Insurance Origination System

  2
  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนและระยะเวลาการทำงานด้านรับประกัน โดยจะทำให้สามารถวิเคราะห์และให้บริการลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้การพัฒนาระบบงานดังกล่าวจะช่วยรองรับการขยายปริมาณธุรกิจบริการประกันที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคตได้