สินเชื่อผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ให้กู้เป็นสกุลเงินบาทสำหรับผู้ส่งออกทางอ้อม (ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก) เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งในช่วงก่อนและหลังการส่งมอบสินค้า โดยสามารถนำเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก และ/หรือสำเนาใบกำกับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วมาขอกู้เงินจากธนาคารได้ รวมถึงการนำเข้าวัตถุดิบมาผลิตให้แก่ผู้ส่งออก
  • รายชื่อผู้ส่งออก
  • Domestic L/C/ สัญญาซื้อขายหรือคำสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก/ ใบกำกับสินค้าที่ได้มีการเซ็นรับสินค้าแล้ว
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่