ลำดับ หัวเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 Announcement of Export-Import Bank of Thailand Subject: Policy of not accepting neither gifts nor any form of benefits from performing duties (No Gift Policy) Year 2024 05 กุมภาพันธ์ 2567
2 ประกาศธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เรื่องนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปี พ.ศ. 2567 05 กุมภาพันธ์ 2567
3 นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ของ ธสน. 02 มกราคม 2567
4 นโยบาย Governance, Risk and Compliance (GRC) 27 ธันวาคม 2566
5 No Gift Policy 08 ธันวาคม 2566
6 นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 25 พฤษภาคม 2566
7 นโยบายสิทธิมนุษยชนสำหรับธุรกิจ 25 พฤษภาคม 2566
8 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการด้านนวัตกรรม 15 ธันวาคม 2565
9 นโยบายการส่งเสริมการใช้ความคิดสร้างสรรค์และการจัดการนวัตกรรม 15 ธันวาคม 2565