สินเชื่อ EXIM Solar D-Carbon Financing

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Solar Rooftop Solar Farm และ Solar Floating สำหรับใช้ภายในกิจการ พร้อมได้สิทธิในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนและรับรองคาร์บอนเครดิต “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)”
อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ปีที่ 1 : ขั้นต่ำ Prime Rate -2.50%, สูงสุด Prime Rate -1.50%
ปีที่ 2-5 : ขั้นต่ำ Prime Rate -1.25%, สูงสุด Prime Rate -0.25%
ปีที่ 6-7 : ขั้นต่ำ Prime Rate -1.00%, สูงสุด Prime Rate 
 
อัตราค่าธรรมเนียม
1. ค่าธรรมเนียมแรกเข้าของ ธสน. คิดในอัตราสูงสุด 1.25% ของวงเงินอนุมัติ หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
2. ค่าธรรมเนียม Prepayment Fee : 2.00% ของยอดที่ชำระคืนก่อนกำหนด หรือพิจารณาตามความเหมาะสม
1. สามารถเบิกกู้ได้ 90% ของเงินลงทุน (รวม VAT) โดยพิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของผู้กู้เป็นหลัก
2. ระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 7 ปี
สูงสุด 100 ล้านบาท ต่อโครงการ
1. จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจเครื่องจักรและอุปกรณ์ของโครงการ
2. โอนสิทธิการรับเงินแบบมีเงื่อนไขภายใต้สัญญาของโครงการ
3. บุคคล/นิติบุคคล ค้ำประกัน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม
  1. เป็นนิติบุคคลไทยที่จดทะเบียนในประเทศไทย
  2. เป็นผู้ประกอบการตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.
  3. ส่วนของผู้ถือหุ้น (ปีล่าสุด) เป็นบวก
  4. มีงบการเงินฉบับตรวจสอบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยมีกำไร (สุทธิ) ปีล่าสุดเป็นบวก
  5. ผ่านการตรวจสอบเครดิตบูโร
  6. มีอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนทุนไม่เกินกว่าเกณฑ์ที่ ธสน. กำหนด
ระยะเวลาอนุมัติ ตั้งแต่ 30 มิถุนายน 2566 – 31 ธันวาคม 2567
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 2410-2415, 2802