EXIM BANK
เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก
ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ
ตั้งแต่วันที่ 14-28 กุมภาพันธ์ 2563
 • 14 กุมภาพันธ์ 2563
 • 2
EXIM BANK เชิญชวนส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพร สื่อออนไลน์ และขอขอบคุณในความปรารถนาดีและไมตรีจิตที่มีต่อ EXIM BANK
 • 11 ธันวาคม 2562
 • 1
ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการรักษาบัญชีทอดทิ้ง (บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป) จากลูกค้าในอัตราบัญชีละ 200.-บาท ต่อเดือน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 2
 • 01 พฤศจิกายน 2562
 • 1
เอกสารประกอบงานสัมมนา “India: The Window of Opportunities”
E-Book
เอกสารงานสัมมนา "India : The Window of Opportunities" วันพุธที่ 4 กันยายน 2562
 • 05 กันยายน 2562
 • 1
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสนับสนุนการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เกิดขึ้นในทุกภาคส่วน อันได้แก่ ภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการทำธุรกรรม
 • 05 กันยายน 2562
 • 1
EXIM BANK เปิดให้บริการโอนเงิน Direct Credit
E-Book
EXIM BANK เพิ่มช่องทางการโอนเงินสำหรับลูกค้า “บริการโอนเงิน Direct Credit” ไปยังผู้รับเงินปลายทางที่มีบัญชีกับธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • 05 กันยายน 2562
 • 7
ขอเชิญชวนผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจเรื่องการค้าการลงทุนระหว่างประเทศร่วมตอบแบบสอบถามความต้องการใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการลงทุน เพื่อนำไปปรับปรุงการให้บริการด้านข้อมูลข่าวสารของธนาคารต่อไป
 • 05 กันยายน 2562
 • 2
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ขอเชิญชวนข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานของรัฐ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้มีสิทธิรับบำเหน็จบำนาญ ผู้ค้ากับภาครัฐ ผู้มีสิทธิรับเงินสวัสดิการสังคม ผู้รับเงินภาษีเงิน
 • 05 กันยายน 2562
 • 1
Displaying results 1-9 (of 13)
 |<  < 1 - 2  >  >|