No data found

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ให้กู้เป็นสกุลเงินบาทสำหรับผู้ส่งออกทางอ้อม (ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก) เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งในช่วงก่อนและหลังการส่งมอบสินค้า โดยสามารถนำเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก และ/หรือสำเนาใบกำกับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วมาขอกู้เงินจากธนาคารได้

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ผู้ส่งออกได้รับจาก ธสน. โดยให้ผู้ส่งออกทางอ้อมหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก (Supplier) นำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้า ธสน. มาขายลด เพื่อรับเงินตามเช็คก่อนถึงวันครบกำหนด สำหรับนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการ

เป็นบริการที่รองรับการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจหรือการนำเข้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค โดย ธสน. จะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) หรือโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ