การบรรยายพิเศษ จริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
 • 16 สิงหาคม 2556
 • 1
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยง ความรู้พื้นฐานด้านการบริหารความเสี่ยงสำหรับ Risk Champion และผู้บริหารส่วนขึ้นไป
 • 25 กันยายน 2555
 • 4
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 4
 • 27 เมษายน 2555
 • 3
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 3
 • 21 มีนาคม 2555
 • 1
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 1
 • 09 กุมภาพันธ์ 2555
 • 1
อบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงเพื่อสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2
 • 09 กุมภาพันธ์ 2555
 • 1