สินเชื่อเพื่อซัพพลายเออร์ส

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ผู้ส่งออกได้รับจาก ธสน. โดยให้ผู้ส่งออกทางอ้อมหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก (Supplier) นำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้า ธสน. มาขายลด เพื่อรับเงินตามเช็คก่อนถึงวันครบกำหนด สำหรับนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการ
  • ประวัติการส่งออก
  • รายชื่อผู้ส่งออกทางอ้อม (Supplier)
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่