• กด 0 ติดต่อ Operator
   

  กด 0 ติดต่อ Operator

 • กด 1 อายัดเช็ค

  ใกรณีทำเช็คหาย ลูกค้าแจ้งอายัดเช็ค เพื่อให้ธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็คที่ขออายัด ธนาคารไม่มีค่าใช้จ่ายในการอายัดเช็ค
   
  กด 1 อายัดเช็ค
 • กด 2 บริการ EXIM Phone Banking
   

  กด 2 บริการ EXIM Phone Banking

  ให้บริการลูกค้าในการสอบถามข้อมูลทั่วไปและข้อมูลการใช้บริการผ่านระบบตอบรับอัตโนมัติ
 • กด 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

  ใให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับการส่งออก รวมถึงข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับบริการต่างๆ ของ ธสน. เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการไทยให้เริ่มต้นส่งออกได้ หรือขยายการส่งออกได้เพิ่มขึ้น
   
  กด 3 ติดต่อเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
 • กด 4 ระบบการให้บริการทาง Electronic
   

  กด 4 ระบบการให้บริการทาง Electronic

  ใให้คำแนะนำลูกค้าของ ธสน. ที่มีข้อสงสัยในการใช้บริการ My EXIM application และ บริการ E-Service
 • กด 5 สินเชื่อ Supply Chain

  ใให้คำแนะนำลูกค้า เกี่ยวกับสินเชื่อ Supply Chain
   
  กด 5 สินเชื่อ Supply Chain
 • กด 6 ติดต่อสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ
   

  กด 6 ติดต่อสำนักงานผู้แทนในต่างประเทศ

 • กด 7 เสนอแนะหรือร้องเรียนการให้บริการ

   
  กด 7 เสนอแนะหรือร้องเรียนการให้บริการ