ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
41 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) 27 เมษายน 2552
42 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบSAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 05 กันยายน 2551
43 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) 27 สิงหาคม 2551
44 เผยแพร่ร่าง TOR โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 2 04 เมษายน 2551
45 ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ครั้งที่ 2 งานรักษาความปลอดภัย 17 มีนาคม 2551
46 ร่างTOR และเอกสารประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่2 27 กุมภาพันธ์ 2551
47 เผยแพร่ร่าง TOR และเอกสารประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์ชนิดพกพาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 18 กุมภาพันธ์ 2551
48 ร่าง TOR งานรักษาความปลอดภัย 05 กุมภาพันธ์ 2551
49 ร่างTOR และร่างเอกสารประกวดราคาการจัดหาผู้ให้บริการงานทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง 10 กันยายน 2550
50 ร่างข้อกำหนดของงานจ้างเหมาบริการงานดูแลบำรุงรักษาระบบอาคารเอ็กซิม 10 กันยายน 2550
Displaying results 41-50 (of 51)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|