ประกาศร่างเอกสารประกวดราคา
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ วันที่สิ้นสุดการรับความคิดเห็น
41 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ จำนวน 240 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 15 พฤศจิกายน 2553
42 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบอเนกประสงค์ จำนวน 240 เครื่อง ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 03 พฤศจิกายน 2553
43 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา โครงการจัดหาซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ สำหรับพัฒนาระบบบริหารข้อมูล (Data Management System : DMS) 18 ตุลาคม 2553
44 ร่างเอกสารประกวดราคา จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พฤษภาคม 2553
45 ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการงานขับรถยนต์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 11 พฤษภาคม 2553
46 ร่างจัดหา/ติดตั้งระบบเสียงตามสาย 24 กรกฎาคม 2552
47 ร่างขอบเขตงาน (TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน(Treasury System) ครั้งที่ 2 27 พฤษภาคม 2552
48 ร่างขอบเขตของงาน(TOR)และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาระบบงานบริหารเงิน (Treasury System) 27 เมษายน 2552
49 ร่างขอบเขตงาน(TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบSAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) ครั้งที่ 2 05 กันยายน 2551
50 ร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา การจัดหาหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SAN พร้อมระบบสำรองข้อมูล และเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน (Virtualization) 27 สิงหาคม 2551
Displaying results 41-50 (of 58)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  >  >|