สินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิต

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทั้งการสร้างโรงงานใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่ หรือเป็นกิจการที่มีรายได้เป็นเงินตราต่างประเทศ หรือเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าทดแทนการนำเข้า ซึ่งเป็นกิจการที่ดำเนินการอยู่แล้วหรือเป็นกิจการที่จัดตั้งขึ้นใหม่
2 - 7 ปี โดยมีกำหนดชำระคืนตามความสามารถในการหารายได้ของกิจการ

หมายเหตุ กรณีที่ผู้ส่งออกต้องการเปิด L/C หรือ DL/C เพื่อสั่งซื้อเครื่องจักร ธสน. สามารถเปิด L/C หรือ DL/C ให้ได้ภายในวงเงินสินเชื่อเพื่อขยายกำลังการผลิต
  • รายละเอียดของการลงทุนและการประมาณรายได้-รายจ่ายของโครงการ (Cash Flow Projection)
  • รายละเอียดของเครื่องจักรและอุปกรณ์ใหม่ที่จะซื้อ
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่