บริการสนับสนุนร้านอาหารไทยในต่างประเทศ

เป็นบริการสนับสนุนทางการเงินแก่นักลงทุนไทยในการลงทุนเปิดร้านอาหารไทยในต่างประเทศ
 • เงินกู้เป็นสกุลบาท ดอลลาร์สหรัฐ ยูโร หรือ เยน
 • ผู้กู้จะต้องเป็นผู้มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยซึ่งมีผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นกึ่งหนึ่งของนิติบุคคลนั้น
 • จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นในร้านอาหารไม่น้อยกว่า 50% และเป็นผู้ดำเนินกิจการร้านอาหารนั้นๆ
 • มีประสบการณ์ในการบริหารร้านอาหารในต่างประเทศอย่างน้อย 1 ปี หรือในประเทศไทยอย่างน้อย 3 ปี
 • มีความเข้าใจถึงสภาพท้องถิ่น หรือมีหุ้นส่วนที่เข้าใจสภาพธุรกิจร้านอาหารในท้องถิ่นพอที่จะสามารถทำร้านอาหารไทยให้สำเร็จได้
 • รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการ เช่น สถานที่ตั้ง มูลค่าการลงทุนและรายละเอียด
 • รายละเอียดของผู้ลงทุน เช่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น สัดส่วนการถือหุ้นและประสบการณ์ งบการเงิน และ Bank Statement
 • ข้อมูลด้านการตลาด เช่น แผนการตลาด และลูกค้าเป้าหมาย
 • รายละเอียดด้านการเงิน เช่น แหล่งที่มาและใช้ไปของเงินทุน ประมาณการรายได้และค่าใช้จ่าย
 • เอกสารสำคัญทางกฎหมาย ได้แก่ สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการ และสำเนาซื้อ-เช่าร้านอาหารในต่างประเทศ
 • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่