Trust Receipt (T/R)

เป็นสินเชื่อระยะสั้นสำหรับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่ชำระเงินด้วย Letter of Credit, Bill for Collection, Outward Remittance ท่านสามารถจะขอทำ T/R และรับเอกสารสิทธิเพื่อออกสินค้าได้
  • เป็นสินเชื่อระยะสั้น
1. ลูกค้าติดต่อเพื่อขอวงเงินกับธนาคาร ซึ่งลูกค้าสามารถที่จะขอวงเงินร่วมกับวงเงินเปิด L/C และทำ T/R ได้
2. เมื่อลูกค้าได้รับอนุมัติวงเงินแล้ว และมีเอกสาร Import Bill under L/C หรือ Import Bill for Collection มาเรียกเก็บเงิน ลูกค้าสามารถยื่นเอกสารขอทำ T/R และหลังจากนั้นลูกค้าสามารถรับเอกสารสิทธิไปออกสินค้าได้

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่