Outward Remittance

 บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance) เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ให้แก่ผู้ส่งออกที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT  ระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับ จากเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก 
  • แสดงหลักฐานหรือเอกสารประกอบตามวัตถุประสงค์การโอนเงิน และเงื่อนไขต้องเป็นไปตามที่ ธปท. กำหนด
  • กรอกรายละเอียดใน แบบคำขอโอนเงิน  ( Application for Outward Remittance )    ให้ครบถ้วน ถูกต้อง
  • ช่วงเวลาการรับเงินโอนในต่างประเทศจะขึ้นอยู่กับความแตกต่างด้านเขตเวลา (Time Zone) และเวลาทำการของธนาคารในแต่ละประเทศ
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิไม่ให้บริการ กรณีที่ผู้รับเงินโอนอยู่ในรายชื่อต้องห้าม (OFAC List) หรือกลุ่มบุคคลต้องห้ามอื่น ๆ ที่ถูกกระบุว่าเป็นตัวแทนของประเทศที่ถูกมาตรการลงโทษ (Sanctioned)

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่