Outward Remittance

ธนาคารมีบริการเงินโอนออก (Outward Remittance) เสนอแก่ผู้ที่ต้องการจะโอนเงินไปชำระค่าสินค้าหรือค่าบริการในต่างประเทศ ธนาคารมีพนักงานที่มีความรู้ความสามารถและมีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้สามารถโอนเงินไปยังผู้รับเงินปลายทางด้วยความเร็ว ถูกต้อง และตรงเวลา
ผู้ขอโอนเงินต้องยื่น Application for Money Transfer พร้อมทั้งหลักฐานในการซื้อขายอื่นๆ เช่น Purchase Order, Sales Contract, Pro-forma Invoice เป็นต้น

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่