ไม่พบข้อมูล

ดูข้อมูลเพิ่มเติม : กรอบการระดมทุนเพื่อความยั่งยืน และรายงานความคิดเห็นจากภายนอก
หมายเหตุ : ข้อมูลการจัดสรรเงินทุน และรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Proceeds Allocation Report and Impact Report) สำหรับพันธบัตรเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของ ธสน. ถูกเผยแพร่ในรายงานความยั่งยืน