บริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว

เป็นบริการรับประกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญาสำหรับการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย รวมถึงการให้สินเชื่อจากสถาบันการเงินที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย โดยผู้เอาประกันจะได้รับชดเชยค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่ไม่ได้รับชำระเงินตามสัญญา ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเสี่ยงทางการค้าและความเสี่ยงทางการเมืองตามสัดส่วนความคุ้มครองที่ ธสน. กำหนดไว้

1. สำหรับผู้ส่งออกสินค้าและบริการ

สำหรับผู้ส่งออกสินค้าและบริการที่ทำสัญญากับผู้ซื้อต่างประเทศ กรมธรรม์สามารถให้ความคุ้มครองความเสียหายได้ตั้งแต่เริ่มสัญญา ทั้งในส่วนที่เป็นต้นทุนการผลิตสินค้าในช่วงดำเนินการผลิตสินค้าหรือบริการ (Production Period) และความเสียหายจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการที่ส่งมอบให้แล้วในช่วงหลังส่งมอบสินค้า หรือบริการตั้งแต่วันที่ผู้ซื้อเริ่มมีภาระต้องชำระเงินจนกว่าจะได้รับชำระเงินครบถ้วน (Credit Period)

2. สำหรับสถาบันการเงิน

สำหรับสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อแก่ผู้ซื้อต่างประเทศเพื่อชำระค่าสินค้าหรือบริการจากประเทศไทย กรมธรรม์จะคุ้มครองความเสียหายจากการที่ไม่ได้รับชำระคืนเงินกู้จากผู้ซื้อ ต่างประเทศตั้งแต่ช่วงที่เริ่มมีการเบิกถอนเงินกู้ (Drawdown Period) จนได้รับชำระคืนเงินกู้ครบถ้วน

1. ลดความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการไม่ได้รับชำระเงิน
2. เพิ่มความมั่นใจในการเสนอเทอมการชำระเงินที่แข่งขันกับผู้ส่งออกรายอื่นได้ ช่วยให้สามารถขยายธุรกิจโดยการแสวงหาลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้ารายเดิมไว้
3. เพิ่มความสามารถในการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
4. ให้คำปรึกษาและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการติดตามการชำระเงิน
5. เพิ่มความสามารถในการจัดการและการบริหารความเสี่ยงที่ดีภายในองค์กรของผู้เอาประกัน
ธสน. จะรับประกันความเสียหายจากการส่งออกสินค้าและบริการ เช่น การส่งออกสินค้าทุน การรับเหมาก่อสร้าง การบริการต่างๆ หรือการส่งออกสินค้าบริโภคคงทน เป็นต้น
  • สำหรับธุรกรรมการส่งออกสินค้าจะต้องมีระยะเวลาการชำระเงินหรือระยะสัญญาเกินกว่า 6 เดือนขึ้นไป แต่ไม่เกิน 5 ปี
  • สำหรับธุรกรรมการส่งออกบริการจะต้องมีระยะเวลาการชำระเงินหรือระยะสัญญาไม่เกิน 5 ปี
ธสน. สามารถรับประกันได้ทุกสกุลเงินตามสัญญาการส่งออกหรือสัญญาเงินกู้ โดย ธสน. จะกำหนดมูลค่ารับประกันเป็นสกุลเงินบาท ดอลลาร์สหรัฐ หรือยูโร ซึ่งเป็นมูลค่าเทียบเท่ากับมูลค่าที่ผู้เอาประกันขอรับประกันตามสกุลเงินในสัญญา
ผู้สนใจสามารถยื่นแบบฟอร์มข้อมูลเบื้องต้นสำหรับบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว (Preliminary Application Form) เพื่อให้ ธสน. พิจารณาโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เมื่อผ่านการพิจารณาในเบื้องต้นแล้ว สามารถยื่นแบบฟอร์มคำขอรับบริการประกันการส่งออกระยะกลางและระยะยาว (Definitive Application Form) และเอกสารประกอบ พร้อมกับชำระค่าธรรมเนียมในการขอใช้บริการ โดยเงื่อนไขและรายละเอียดของกรมธรรม์จะมีผลบังคับใช้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่ ธสน. แจ้งผลการอนุมัติแก่ผู้ส่งออก

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่

สำนักงานใหญ่
ฝ่ายส่งเสริมการรับประกันการส่งออกและการลงทุน
โทร. 0 2617 2111 ต่อ 3911, 3917