สินเชื่อสำหรับผู้ให้บริการโลจิสติกส์

เป็นวงเงินเพื่อใช้ในการขยาย ปรับปรุง หรือยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในกระบวนการส่งออกของกลุ่มผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder) โดยแยกวงเงินเป็น 3 ประเภทได้แก่
  1. วงเงินหมุนเวียน เป็นวงเงิน P/N ที่ใช้สำหรับรองรับการขยายธุรกิจและหมุนเวียนในกิจการ โดยใช้ Invoice ที่เรียกเก็บเงินจากผู้ส่งออกเป็นเอกสารประกอบการเบิกกู้
  2. วงเงินค้ำประกัน เป็นวงเงินที่ให้แก่ Air Freight Forwarder สำหรับออกหนังสือค้ำประกันต่อสายการบินในการเป็นตัวแทนขายพื้นที่ระวางสินค้าของสายการบิน โดยใช้หลักฐานการตอบรับหรือหลักฐานการเป็นตัวแทนขายพื้นที่ระวางสินค้าจากสายการบินเป็นเอกสารประกอบการเบิกกู้
  3. วงเงินกู้ระยะกลาง-ยาว เป็นเงินกู้ที่ใช้ในการขยาย ปรับปรุง หรือยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในกระบวนการส่งออก
  • เป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์แก่ผู้ส่งออกที่จดทะเบียนและดำเนินกิจการในประเทศไทยมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • เป็นสมาชิกสามัญของสมาคมหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งระหว่างประเทศที่ธนาคารยอมรับ เช่น สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) สมาคมตัวแทนขนส่งสินค้าทางอากาศไทย (Thai Airfreight Forwarders Association: TAFA) สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Thai International Freight Forwarder Association: TIFFA) หรือเป็นผู้ประกอบการที่มีชื่อเสียงและมีฐานะทางการเงินมั่นคงเป็นที่เชื่อถือและตรวจสอบได้ของวงการขนส่งระหว่างประเทศ *
  • มีส่วนของผู้ถือหุ้นเกินกว่าทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว
  • ไม่เป็นลูกหนี้ที่มีปัญหาทางการเงินกับสถาบันการเงินใด
หมายเหตุ* สำหรับผู้ประกอบการ Freight Forwarder

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่