แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
1 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบงานวิเคราะห์ปัญหาจากการใช้งานระบบงานภายใน (Application Analysis) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 ธันวาคม 2561
2 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศยกเลิกการประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบสำหรับบริหารจัดการและควบคุมการใช้งานอุปกรณ์ Smart Device ภายในในธนาคาร (Mobile Device Management) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 ธันวาคม 2561
3 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดราคาการจัดจ้างผู้ให้บริการเช่าระบบเฝ้าระวังระบบเครือข่าย 17 ธันวาคม 2561
4 ประกาศผลยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ยกเลิกประกาศประกวดรคาาการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบริหารบุคลากรแบบบูรณาการตั้งแต่ต้นจนจบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28 พฤศจิกายน 2561