EXIM
ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ และ ปรับปรุงการดำเนินงานของ EXIM
ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอแนะ/ ร้องเรียน การให้บริการและการดำเนินงาน ของ EXIM ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้
 • กรรมการผู้จัดการ
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • 0 2169 9999
  (มีระบบบันทึกเสียงการสนทนา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ)
 • อีเมล
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
EXIM Contact Center
 • ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า
 • 1193 อาคารเอ็กซิม
 • ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
 • เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เสนอแนะ/ร้องเรียน/ชมเชย

นโยบายการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ

                                   ธสน. อ้างอิงมาตรฐานการจัดการข้อร้องเรียน ISO 10002 Customer Satisfaction – Guidelines for Complaints Handling in Organizations เพื่อประยุกต์ใช้เป็นกรอบในการดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะให้เป็นกระบวนการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเกิดประโยชน์ต่อองค์กร ตามหลักมาตรฐานสากล และสอดคล้องกับแนวทางของราชการในการกำหนดเรื่องร้องเรียนใดเป็นกรณีเฉพาะ โดย ธสน. ยึดหลักการในการดำเนินการ ดังนี้
 • ความมุ่งมั่น (Commitment) : ธสน. จะมุ่งมั่นในการกำหนดและดำเนินการตามกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะให้ทั่วถึงทั้งองค์กร
 • ความสามารถและสมรรถนะ (Capacity and Competence) : ธสน. จะจัดเตรียมให้มีทรัพยากรเพียงพอต่อการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
 • ความโปร่งใส (Transparency) : ธสน. จะสื่อสารขั้นตอนและวิธีที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียนและเสนอแนะไปสู่ภายในและภายนอก เพื่อเปิดรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะอย่างโปร่งใส
 • ความสามารถในการเข้าถึง (Accessibility) : ธสน. จะอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าถึงกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะได้โดยง่าย ไม่มีค่าใช้จ่าย โดยมีช่องทางในการรับข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเพียงพอ
 • การตอบสนอง (Responsiveness) : ธสน. จะพยายามตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของ  ผู้ร้องเรียนภายใต้การพิจารณาอย่างเหมาะสม ในกรณีที่ผู้ร้องเรียนได้รับความเสียหาย ธสน. จะพิจารณาการชดเชยซึ่งอาจอยู่ในรูปตัวเงิน หรือไม่เป็นตัวเงินอย่างเหมาะสมและเป็นธรรม หากพบว่า ธสน. ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างแท้จริง
 • วัตถุประสงค์ (Objective) : ธสน. จะจัดการอย่างเท่าเทียมกัน ตามวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาแก่ผู้ร้องเรียน
 • ความสมบูรณ์ของข้อมูล (Information integrity) : ธสน. จะตรวจสอบความถูกต้อง และความครบถ้วนของข้อมูล เพื่อให้มั่นใจว่าเป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องและไม่นำไปสู่ความผิดพลาดในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ
 • การรักษาความลับ (Confidentiality) : ธสน. จะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียน และจะใช้สำหรับวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหา หรือเพื่อกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะเท่านั้น โดยจะสามารถเปิดเผยได้ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล หรือเป็นการปฏิบัติตามที่กฎหมายกำหนด
 • การมุ่งเน้นลูกค้า (Customer-focused approach) : ธสน. เปิดรับความคิดเห็น และข้อเสนอแนะเพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ความรับผิดชอบ (Accountability) : ธสน. จะดำเนินการจัดการข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะด้วยความรับผิดชอบ ทั้งในด้านการรายงาน การตัดสินใจ และการดำเนินการใดๆ ต่อข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะที่ได้รับ
 • การปรับปรุงการดำเนินงาน (Improvement) : ธสน. จะนำเอาข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ และการให้บริการลูกค้า รวบรวมเป็นฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ เพื่อป้องกัน และหลีกเลี่ยงการเกิดเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่เรื่องร้องเรียนได้อีกในอนาคต
 • ระยะเวลาในการจัดการที่เหมาะสม (Timeliness) : ธสน. จะดำเนินการจัดการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ กำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมกับระดับความสำคัญและความเสียหาย