EXIM
ยินดีรับข้อเสนอแนะหรือร้องเรียนจากท่าน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบริการ และ ปรับปรุงการดำเนินงานของ EXIM
ทั้งนี้ ท่านสามารถเสนอแนะ/ ร้องเรียน การให้บริการและการดำเนินงาน ของ EXIM ผ่านช่องทางต่างๆ ได้ ดังนี้
 • กรรมการผู้จัดการ
  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  อาคารเอ็กซิม 1193 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
 • 022713700 ต่อ 3300
  (มีระบบบันทึกเสียงการสนทนา เพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงบริการ)
 • อีเมล
  customercare@exim.go.th
ธนาคารเพื่อการส่งออก
และนำเข้าแห่งประเทศไทย
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
 • 1193 อาคารเอ็กซิม ชั้น 22
 • ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
 • เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
เสนอแนะ/ร้องเรียน/ชมเชย