Import Bill for Collection (B/C)

เป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าเมื่อผู้ขายส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะจัดทำและส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังผู้ซื้อโดยผ่านธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งเรียกเครื่องมือการชำระเงินนี้ว่า Bill for Collection (B/C) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Documents Against Payment (D/P) และ Documents Against Acceptance (D/A) ธนาคารจะเป็นตัวกลางในการเรียกเก็บเงินเท่านั้น จะไม่มีภาระผูกพันเกี่ยวกับการชำระเงินแทนผู้ซื้อ ซึ่งธนาคารสามารถให้บริการแก่ผู้นำเข้าได้
1. ผู้นำเข้าให้ชื่อและที่อยู่ของธนาคารแก่ผู้ส่งออกดังนี้
          EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND
          EXIM Building, 14th Floor, 1193 Phaholyothin Road,
          Phayathai, Bangkok 10400 Thailand
          SWIFT : EXTHTHBK
2. เมื่อธนาคารได้รับเอกสารจากธนาคารของผู้ขายสินค้าแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ผู้ซื้อมาชำระค่าสินค้า (ตั๋ว D/P) หรือประทับตราเซ็นชื่อเพื่อยอมรับสภาพหนี้ในตั๋วแลกเงิน (ตั๋ว D/A) หลังจากนั้นผู้นำเข้าก็สามารถรับเอกสารไปออกสินค้าได้
3. ลูกค้าไม่จำเป็นต้องมีวงเงินกับธนาคาร

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่