about_exim.jpg
ธสน. มีนโยบายให้บริการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงินที่เกี่ยวเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของนักธุรกิจไทยในตลาดการค้าโลก ทั้งบริการที่ส่งเสริมและสนับสนุนการส่งออกสินค้าหรือบริการจากประเทศไทยและกิจการที่ได้มาหรือสนับสนุนการได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ บริการรองรับการนำเข้าและการทำธุรกิจในประเทศซึ่งมีส่วนช่วยประหยัดเงินตราต่างประเทศและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกไทย ตลอดจนธุรกิจไทยในต่างประเทศซึ่งส่งผลต่อการขยายฐานการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศของไทย 
ธสน. มุ่งเน้นการให้บริการที่จะเพิ่มมูลค่าการส่งออกและธุรกิจที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ พร้อมมีบทบาทเชิงรุกเพื่อกระตุ้นให้ธนาคารพาณิชย์เข้ามาร่วมสนับสนุนภาคธุรกิจที่ส่งเสริมการได้มาหรือประหยัดเงินตราต่างประเทศของไทยเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะบริการที่นักธุรกิจไทยมีความต้องการแต่ยังได้รับไม่เพียงพอในปัจจุบันและต่อไปในระยะข้างหน้า 
ธสน. มุ่งมั่นที่จะดำเนินบทบาทธนาคารเพื่อการพัฒนาเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดยบทบาทของ ธสน. ในด้านต่างๆ สรุปได้ดังนี้ 
 • ด้านการส่งเสริมการส่งออกและการนำเข้า

  1
  ธสน. ได้พัฒนารูปแบบการสนับสนุนการส่งออกไทย ทั้งบริการทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงการรับประกันความเสี่ยงในการเรียกเก็บเงินจากการส่งออก เพื่อส่งเสริมการขยายการส่งออกของไทยไปยังตลาดเดิมและตลาดใหม่ที่มีศักยภาพ ส่งเสริมการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการผลิต รวมถึงการนำเข้าสินค้าและบริการที่จะช่วยยกระดับมาตรฐานของสินค้าไทยในตลาดโลก
 • ด้านการส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ

  2
  ธสน. มีนโยบายสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้าให้กว้างขวางขึ้น ซึ่งจะช่วยให้สินค้าไทยทำการตลาดได้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น เข้าถึงตลาดเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีรายได้จากการขายสินค้าในตลาดต่างประเทศซึ่งได้ราคาสูงกว่าตลาดภายในประเทศ
 • ด้านการส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ

  3
  ธสน. ส่งเสริมให้นักธุรกิจไทยไปลงทุนขยายกิจการในต่างประเทศ เพื่อใช้ทรัพยากร วัตถุดิบ แรงงานที่มีต้นทุนต่ำ และสิทธิพิเศษทางการค้าต่างๆ ในประเทศที่เข้าไปลงทุนเป็นปัจจัยช่วยเพิ่มส่วนแบ่งตลาดของสินค้าไทยในตลาดโลก นอกจากการสนับสนุนให้นักธุรกิจไทยที่มีโครงการอยู่แล้วไปทำธุรกิจในต่างประเทศ ธสน. ยังเสนอแนะโอกาสประกอบธุรกิจในต่างประเทศให้แก่นักธุรกิจไทย โดย ธสน. เป็นผู้ศึกษาโครงการลงทุนที่มีความน่าสนใจและผู้ประกอบการไทยมีศักยภาพและมีความได้เปรียบในการผลิตโดยเฉพาะในประเทศเพื่อนบ้าน ก่อนจะนำเสนอโครงการดังกล่าวให้แก่นักธุรกิจไทยที่สนใจต่อไป
 • ด้านการสนับสนุนโครงการลงทุนภายในประเทศ

  4
  ธสน. มีนโยบายสนับสนุนนักลงทุนไทยที่ประกอบธุรกิจภายในประเทศ ที่มีผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศทั้งทางด้านพลังงานและพลังงานทดแทน โลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภคของประเทศ และโครงการที่เกี่ยวกับการรักษาสิ่งแวดล้อม (Clean Development Mechanism: CDM) รวมทั้งอุตสาหกรรมเชิงสร้างสรรค์
 • ด้านการพัฒนาธุรกิจ

  5
  ธสน. มุ่งมั่นที่จะพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ สำหรับการทำธุรกิจส่งออกและการลงทุนไทยทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อมีบทบาทเชิงรุกในการให้บริการทั้งทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน รวมถึงเครื่องมือด้านตลาดทุน เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน รับประกันความเสี่ยงของธุรกิจส่งออกและลงทุน ตลอดจนจัดหาบริการอื่นๆ ที่ ธสน. ไม่มีจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนองตอบความต้องการและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ส่งออกและนักธุรกิจไทยอย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ธสน. ยังให้บริการด้านข้อมูลเชิงลึกและคำแนะนำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการไทยเกี่ยวกับโอกาสส่งออกและการเข้าไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยครอบคลุมความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับประเทศเป้าหมายและอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ
 • ด้านการกำกับดูแล

  6
  ธสน. ยึดมั่นในการดำเนินงานตามหลักการกำกับดูแลที่ดี การให้สินเชื่อของ ธสน. ดำเนินไปตามหลักการธนาคารที่ดี (Sound Banking Practice) โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้เชิงพาณิชย์และความสามารถในการชำระเงินคืนของผู้กู้เป็นสำคัญ พร้อมกันนี้ ธสน. มีการพัฒนาบุคลากรและระบบงานต่างๆ อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอภายใต้หลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารที่ดี เพื่อรองรับความต้องการของผู้ส่งออกและนักธุรกิจไทย ตลอดจนสนองตอบนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมการค้าการลงทุนระหว่างประเทศและความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเป้าหมาย