แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง วิธี วงเงิน ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
181 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำนโยบายและคู่มือการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการการเงิน อย่างมีความรับผิดชอบ (Responsible Finance) ของ ธสน. วิธีคัดเลือก 3,255,000.00 19 มีนาคม 2564
182 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจัดจ้างผู้ให้บริการรับส่งและจัดเก็บรักษาสื่อบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 179,760.00 18 มีนาคม 2564
183 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการเช่าพื้นที่สำหรับจัดตั้งสำนักงานผู้แทน ธสน. ณ นครโฮจิมินห์ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม วิธีพิเศษ 1,822,675.93 15 มีนาคม 2564
184 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการจัดอบรมหลักสูตรด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วิธีเฉพาะเจาะจง 145,520.00 15 มีนาคม 2564
185 ประกาศผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบ Site Preparation ห้องคอมพิวเตอร์ วิธีเฉพาะเจาะจง 171,200.00 12 มีนาคม 2564
186 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจัดซื้อข้อมูลผู้ซื้อที่อยู่ในทวีปยุโรปเป็นหลัก และประเทศอื่นๆ และบริการ Monitoring เพิ่มเติมสำหรับผู้ซื้อในประเทศอังกฤษ จากผู้ให้บริการในต่างประเทศเพื่อใช้สำหรับบริการประกันการส่งออก วิธีพิเศษ 2,000,000.00 12 มีนาคม 2564
187 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Oracle SPARC T5-4) วิธีประกาศเชิญชวน 732,950.00 10 มีนาคม 2564
188 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกการจ้างผู้ให้บริการสิทธิการใช้งานโปรแกรมฐานข้อมูล Oracle วิธีประกาศเชิญชวน 934,110.00 10 มีนาคม 2564
189 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการจัดทำรายงานความยั่งยืนของ ธสน. ประจำปี 2563 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 3,205,000.00 05 มีนาคม 2564
190 ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือก การจ้างผู้ให้บริการบำรุงรักษาระบบจัดการองค์ความรู้ภายในธนาคาร (Internal KM) วิธีเฉพาะเจาะจง 400,000.00 25 กุมภาพันธ์ 2564
Displaying results 181-190 (of 849)
 |<  <  15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24  >  >|