ผู้ซื้อ/ผู้รับซองการจัดซื้อจัดจ้าง
ลำดับ รายการ/ชื่อเรื่อง ประเภทไฟล์ วันที่ประกาศ
41 รายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคาการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนและหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hyper Convergence) 08 สิงหาคม 2560
42 รายชื่อผู้รับซองเอกสารการจัดหาอุปกรณ์หน่วยความจำหลัก (Random Access Memory: RAM) 31 กรกฎาคม 2560
43 รายชื่อผู้รับซองเอกสารการจัดหาผู้ให้บริการหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ Storage Area Network (SAN) ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 25 กรกฎาคม 2560
44 การจัดหาผู้ให้บริการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะภาวะผู้นำ” 24 กรกฎาคม 2560
45 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาระบบงานการทำบันทึกและระบบงานการประชุม (e-Memorandum & e-Meeting) 20 กรกฎาคม 2560
46 รายชื่อผู้รับซองเอกสารการจัดหาผู้ให้บริการในการจัดทำระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS) 26 มิถุนายน 2560
47 การจัดหาผู้ให้บริการโครงการทบทวนนโยบาย แผนแม่บท และจัดทำแผนปฏิบัติการด้าน CG และ CSR เพื่อพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน 22 มิถุนายน 2560
48 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาระบบบริหารจัดการเอกสาร (Content Management System: CMS) 16 มิถุนายน 2560
49 รายชื่อผู้ซื้อซองเอกสารประกวดราคาโครงการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดพื้นที่ทำการสาขาต่างๆ ของธนาคาร จำนวน 9 สาขา 12 มิถุนายน 2560
50 รายชื่อผู้รับซองการจัดหาผู้รับเหมาเพื่อปรับปรุงงานระบบวิศวกรรมพื้นที่ชั้น Lobby 19 พฤษภาคม 2560
Displaying results 41-50 (of 63)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7  >  >|