สินเชื่อสนับสนุนการนําเข้าสินค้า

เป็นบริการที่รองรับการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจหรือการนำเข้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค โดย ธสน. จะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) หรือโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากผู้ขายในต่างประเทศและให้สินเชื่อที่มีกำหนดเวลาชำระคืนที่สอดคล้องกับธุรกิจของผู้ซื้อ
  • ธสน. กำหนดวงเงินในการนำเข้าหรือโอนเงิน
  • ผู้ส่งออกสามารถขอให้ ธสน. เปิด L/C เพื่อนำเข้าสินค้าสำหรับการส่งออกตามคำสั่งซื้อ (P/O) หรือ L/C ที่ได้รับ
  • ระยะเวลาในการรับคืนภาระหนี้ในการนำเข้าสินค้าจะสอดคล้องกับระยะเวลาที่ได้รับชำระเงินจากค่าสินค้า
  • ประวัติการส่งออกและนำเข้า
  • L/C หรือสัญญาซื้อขาย หรือคำสั่งซื้อ
  • หลักฐานการจดทะเบียนบริษัท
  • งบการเงินและ Bank Statement
  • หลักประกัน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่