No data found

ผลิตภัณฑ์และบริการ

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวที่ให้แก่ผู้ซื้อหรือธนาคารผู้ซื้อ เพื่อใช้สำหรับการนำเข้าสินค้า และ/หรือบริการจากประเทศไทย

สินเชื่อระยะกลาง-ยาว

เป็นสินเชื่อระยะกลาง-ยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกนำเงินไปใช้ในการขยายกำลังการผลิตของกิจการ เช่น การลงทุนขยายโรงงาน การซื้อเครื่องจักรเพิ่มเติม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรอื่นๆ รวมทั้งการสร้างโรงงานใหม่ภายในประเทศ ทั้งนี้ต้องเป็นกิจการที่ผลิตสินค้าเพื่อส่งออกเป็นส่วนใหญ่

เป็นสินเชื่อระยะยาวเพื่อให้ผู้ส่งออกสามารถขายเครื่องจักรแข่งขันกับคู่แข่งจากประเทศอื่นๆ ทั้งเครื่องจักรใหม่และเครื่องจักรที่ใช้งานแล้ว

เพื่อสนับสนุนทางการเงินให้แก่ผู้ประกอบการ (ผู้ส่งออก) ขนาดกลางและเล็กที่ประกอบธุรกิจส่งออก ให้สามารถเข้าร่วมงานแสดงสินค้าในประเทศ หรือต่างประเทศได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มโอกาสในการขายสินค้าและขยายธุรกิจ

เป็นวงเงินเพื่อใช้ในการขยาย ปรับปรุง หรือยกระดับการให้บริการสำหรับผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ ในกระบวนการส่งออกของกลุ่มผู้ให้บริการด้านคลังสินค้า ศูนย์กระจายสินค้า ผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ (Freight Forwarder)

สินเชื่อระยะสั้น

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ให้กู้เป็นสกุลเงินบาทสำหรับผู้ส่งออกทางอ้อม (ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก) เพื่อนำเงินไปใช้ในการจัดเตรียมสินค้าทั้งในช่วงก่อนและหลังการส่งมอบสินค้า โดยสามารถนำเอกสารการสั่งซื้อที่ได้รับจากผู้ส่งออก และ/หรือสำเนาใบกำกับสินค้าที่มีการเซ็นรับสินค้าแล้วมาขอกู้เงินจากธนาคารได้

เป็นวงเงินหมุนเวียนที่ผู้ส่งออกได้รับจาก ธสน. โดยให้ผู้ส่งออกทางอ้อมหรือผู้ผลิตสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก (Supplier) นำเช็คลงวันที่ล่วงหน้าที่ได้รับจากผู้ส่งออกที่เป็นลูกค้า ธสน. มาขายลด เพื่อรับเงินตามเช็คก่อนถึงวันครบกำหนด สำหรับนำเงินไปใช้หมุนเวียนในกิจการ

เป็นบริการที่รองรับการนำเข้าวัตถุดิบหรือสินค้าเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าทุนเพื่อการดำเนินธุรกิจหรือการนำเข้าที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาประเทศ เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้าในภูมิภาค โดย ธสน. จะเปิดเลตเตอร์ออฟเครดิต (L/C) หรือโอนเงินเพื่อสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ

บริการออกหนังสือค้ำประกัน

เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการยื่นซองประกวดราคา ว่าผู้ยื่นซองประกวดราคาจะไม่ถอนซองประกวดราคา และไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดที่เสนอก่อนกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น

เพื่อใช้เป็นหลักประกันการปฎิบัติตามข้อกำหนดในสัญญา รวมถึงเพื่อค้ำประกันการชำระเงิน มูลค่าของหนังสือค้ำประกันจะระบุตามมูลค่าของสัญญา ซึ่งจะเป็นไปตามสัดส่วนร้อยละและแตกต่างกันตามประเภทของสัญญาหรือแต่ละกรณี

เพื่อใช้เป็นหลักประกันการชำระเงินล่วงหน้า โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) อาจจำเป็นต้องขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อใช้ดำเนินงานในขั้นต้น จึงต้องมีการวางหลักประกันการชำระคืนเงินดังกล่าวไว้ต่อผู้ว่าจ้าง

เพื่อใช้เป็นหลักประกันสำหรับความเสียหายหรือข้อผิดพลาดของงานที่อาจเกิดขึ้นภายหลัง โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าการจ่ายเงินค่าจ้างเป็นงวด ผู้ว่าจ้างจะหักเงินไว้ส่วนหนึ่ง เพื่อเป็นหลักประกันสำหรับความเสียหายหรือข้อผิดพลาด แต่หากผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) ต้องการรับเงินค่าจ้างเต็มจำนวน ผู้ประกอบการ

บริการค้ำประกันการจ่ายเงินตามที่กำหนดไว้ในตั๋วสัญญาใช้เงิน

เป็นหนังสือค้ำประกันที่ใช้เพื่อค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าของกรมศุลกากร

บริการออกหนังสือค้ำประกันโดยการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน

บริการค้ำประกันให้ลูกค้าธนาคาร(ผู้ประกอบการ) ต่อบุคคลอื่นหรือผู้รับผลประโยชน์ หรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในรูปแบบของเอกสารหนังสือค้ำประกัน หรือ หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

บริการเพื่อการนําเข้า

เป็นบริการที่ธนาคารเสนอแก่ผู้นำเข้า ในกรณีที่ผู้นำเข้าสั่งซื้อสินค้า วัตถุดิบ หรือเครื่องจักรจากต่างประเทศโดยเลือกใช้วิธีการชำระเงินแบบ L/C โดยผู้นำเข้าสามารถติดต่อขอใช้บริการเปิด L/C กับธนาคารได้ ซึ่งเมื่อธนาคารเปิด L/C ไปแล้ว ธนาคารจะมีภาระผูกพันที่จะต้องชำระเงินทันที (L/C at Sight)

เป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลงกันว่าเมื่อผู้ขายส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว ผู้ขายจะจัดทำและส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังผู้ซื้อโดยผ่านธนาคารของผู้ซื้อ ซึ่งเรียกเครื่องมือการชำระเงินนี้ว่า Bill for Collection (B/C) โดยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ Documents Against Payment (D/P)

เป็นสินเชื่อระยะสั้นสำหรับซื้อสินค้าหรือวัตถุดิบจากต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อสินค้าที่ชำระเงินด้วย Letter of Credit, Bill for Collection, Outward Remittance ท่านสามารถจะขอทำ T/R และรับเอกสารสิทธิเพื่อออกสินค้าได้

ธนาคารให้บริการออกหนังสือค้ำประกันเพื่อไว้แก่บริษัทเรือในกรณีที่ผู้นำเข้าซื้อสินค้าจากต่างประเทศ และสินค้าได้มาถึงท่าเรือเรียบร้อยแล้ว แต่เอกสารการค้า (Shipping Document) ยังไม่ถึงธนาคาร S/G เพื่อขอให้บริษัทเรือส่งมอบสินค้าแก่ผู้นำเข้าไปก่อน

บริการโอนเงินไปต่างประเทศ (Outward Remittance) เพื่อชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือวัตถุประสงค์อื่น ๆ ให้แก่ผู้ส่งออกที่อยู่ต่างประเทศ ผ่านระบบ SWIFT ระบบมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกต่างยอมรับ จากเครือข่ายธนาคารตัวแทนทั่วโลก

บริการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการส่งออก

ด้วยธนาคารมีเครือข่ายความสัมพันธ์กับธนาคารต่างประเทศมากกว่า 600 ธนาคารทั่วโลก ดังนั้น ธนาคารจึงมีความพร้อมในการให้บริการแจ้ง L/C แจ้ง Amendment ที่เปิดมาจากธนาคารผู้เปิด L/C ในต่างประเทศทั่วโลกให้ผู้ส่งออกทราบไม่ว่าท่านจะมีบัญชีอยู่กับธนาคารหรือไม่ก็ตาม

เป็นบริการที่ต่อเนื่องจาก L/C Advising and Amendment เมื่อท่านได้รับ L/C จากผู้ซื้อแล้ว และเงื่อนไขระบุว่า L/C ฉบับดังกล่าวสามารถโอนได้ (Transferable) ลูกค้าสามารถยื่นคำร้องขอให้ธนาคารโอน L/C ให้กับบุคคลอื่น (Second Beneficiary) ได้ตามความต้องการ

เป็นบริการที่ธนาคารรับตรวจหรือรวบรวมเอกสารส่งออกให้ถูกต้อง และครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ L/C กำหนด หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าออกและนำเอกสารมายื่นต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารจะทำการส่งเอกสารไปเรียกเก็บเงินยังธนาคารผู้เปิด L/C

เป็นบริการที่ธนาคารให้แก่ผู้ส่งออก โดยธนาคารจะดำเนินการตรวจสอบหรือรวบรวมเอกสารตามที่ผู้ซื้อร้องขอ หลังจากที่ผู้ส่งออกได้ส่งสินค้าออก และนำเอกสารมายื่นต่อธนาคารเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยธนาคารจะทำการส่งเอกสารส่งออกไปเรียกเก็บยังผู้ซื้อโดยผ่านธนาคารของผู้ซื้อ

บริการรับเงินโอนจากต่างประเทศ ( Inward Remittance ) เป็นบริการรับเงินโอนในกรณีผู้ซื้อโอนเงินมาชำระค่าสินค้า ค่าบริการ ให้แก่ผู้ส่งออก ด้วยเครือข่าย SWIFT เข้าบัญชีผู้ส่งออกโดยตรง ประหยัด สะดวก และรวดเร็ว

เป็นบริการซื้อ/ขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน สำหรับผู้ส่งออก/ผู้นำเข้าที่มีรายรับ/รายจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ทำให้ลูกค้าสามารถบริหารต้นทุน/รายได้ และบริหารผลกำไรได้