No data found

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Size S ที่สนใจส่งออกหรือเป็น ผู้เริ่มต้นส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อส่งออก

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อส่งออก และ/หรือเงินหมุนเวียนหลังการส่งออก รวมทั้งการสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก Platform ค่าจัดทำ Branding และค่าจัดทำ Packaging สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการค้าขายผ่าน E-Commerce Platform (ตามที่ EXIM BANK กำหนด)

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

สินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการ SML กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน