No data found

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคำสั่งซื้อมูลค่าสูงและปริมาณมาก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น Supplier ของ Sponsor ที่เป็นผู้ส่งออก

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Size S ที่สนใจส่งออกหรือเป็น ผู้เริ่มต้นส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อส่งออก

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อส่งออก และ/หรือเงินหมุนเวียนหลังการส่งออก รวมทั้งการสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก Platform ค่าจัดทำ Branding และค่าจัดทำ Packaging สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการค้าขายผ่าน E-Commerce Platform (ตามที่ EXIM BANK กำหนด)

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินงาน และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ให้มีสภาพคล่องด้วยเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม