No data found

ผลิตภัณฑ์และบริการ

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

สินเชื่อระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพื่อให้มีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ที่มีมูลค่าการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยใช้กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM4SMEs เป็นหลักประกัน

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 1. กลุ่มเกษตร 2. กลุ่มอาหาร และ 3. กลุ่มเครื่องสำอาง

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก (ผู้ส่งออกทางอ้อม)

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง (Amazing M)