บริการสนับสนุนจาก EXIM Bank

เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ ตามประกาศ พรก. ฉุกเฉิน ฉบับที่ 27 ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ตามมาตรการของรัฐ ในการพักชำระหนี้ ขั้นต่ำ 2 เดือน

มาตรการสินเชื่อระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและดำเนินธุรกิจในกิจการ และเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่มีธุรกรรมการค้าทั่วไป (Global) หรือไปกลุ่มประเทศ CLMV หรือมีการดำเนินงานในต่างประเทศ ให้มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง

เพื่อช่วยเหลือลูกค้า SMEs ปัจจุบันของ ธสน. ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ยังมีศักยภาพ เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยประคับประคองกิจการ พยุงการจ้างงาน และมีโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็ว

มาตรการสนับสนุนการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (Asset Warehousing) ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยลูกหนี้ธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่สามารถตีโอนชำระหนี้ได้และมีศักยภาพ รวมทั้งไม่ถูกกดราคาทรัพย์สิน (Fire Sale) และมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์คืนได้

มาตรการพักชำระหนี้เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในเมียนมา โดยการขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ และเพิ่มสภาพคล่อง

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการ ในการขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ และเพิ่มสภาพคล่อง หลังสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการ ธสน. ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

กรมการค้าภายในมีมาตรการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2564 ด้วยการสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้รับซื้อผลไม้

โครงการของการยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ที่ให้การสนับสนุนชดเชยดอกเบี้ยในอัตราที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ต่อปี แก่ผู้ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางขั้นปลายน้ำ

SMEs เริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ทั้งด้านการส่งออก การนำเข้า และการค้าขายภายในประเทศ สำหรับผู้ประกอบการ Start-up และ SMEs ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงพาณิชย์และ EXIM BANK

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออกและนำเข้า สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนิยาม สสว. ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนผู้ซื้อที่ ธสน ให้การรับประกัน

เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ M

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง (Amazing M)

เสริมสภาพคล่อง

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

สินเชื่อระยะยาว เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องสถานประกอบการ และเพื่อให้มีการรักษาการจ้างงานอย่างต่อเนื่อง

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ที่มีมูลค่าการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยใช้กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM4SMEs เป็นหลักประกัน

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง (Amazing M)

ต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือมีการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเพื่อรองรับ New/Next Normal

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนการลงทุนในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เขตเศรษฐกิจพิเศษอื่น เครือข่ายนิคมอุตสาหกรรม และกลุ่มผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิบัตรจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งมอบสินค้าของผู้ประกอบการ (Supplier) และเป็นบริการเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้ากับผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ผ่านทางระบบ SCF Platform

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย