บริการสนับสนุนจาก EXIM Bank

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เดิมที่มีสินเชื่อคงค้างตาม พ.ร.ก. Soft Loan ที่จะครบกำหนดเวลาการชำระหนี้คืน 2 ปี ได้รับสินเชื่อจากสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง และลดผลกระทบอันสืบเนื่องจากการต้องชำระหนี้คืนสถาบันการเงิน

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ยังมีศักยภาพ เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยประคับประคองกิจการ พยุงการจ้างงาน และมีโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็ว

มาตรการสนับสนุนการโอนทรัพย์สินเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ (Asset Warehousing) ที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยลูกหนี้ธุรกิจที่มีทรัพย์สินที่สามารถตีโอนชำระหนี้ได้และมีศักยภาพ รวมทั้งไม่ถูกกดราคาทรัพย์สิน (Fire Sale) และมีสิทธิ์ซื้อทรัพย์คืนได้

SMEs เริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ผู้ส่งออก หรือผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการเป็นผู้ส่งออกแต่ยังไม่พร้อมในการดำเนินการส่งออกด้วยตนเอง

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออกและนำเข้า สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก โดยเน้นกลุ่มลูกค้าสำคัญในกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการ SMEs ตามนิยาม สสว. ที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนผู้ซื้อที่ ธสน ให้การรับประกัน

เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ M

เสริมสภาพคล่อง

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องการดำเนินธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ ทั้งทางเรือ ทางบก และทางอากาศ

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศและ ธสน. ผ่านโครงการ “จับคู่กู้เงิน ลุยตลาด RCEP” ช่วยยกระดับมาตรฐานสินค้า สร้างความโปร่งใส และขยายการค้า

ต่อยอดธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) สำหรับใช้ภายในกิจการ พร้อมได้สิทธิการขึ้นทะเบียนคาร์บอนเครดิต (ระยะที่ 1)

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือมีการลงทุนใหม่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ปรับตัวหลังจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และเพื่อรองรับ New/Next Normal

เพื่อสนับสนุนการลงทุนและเสริมสภาพคล่องในทุกพื้นที่ของประเทศไทย ในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม โดยเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และเน้นผู้ประกอบการบนพื้นที่ EEC เขตเศรษฐกิจพิเศษ เครือข่ายนิคมอุตสาหกรรม รวมถึงผู้ประกอบการที่ได้รับสิทธิบัตรจาก BOI และผู้ประกอบการที่ได้รับเอกสารรับรอง Carbon Footprint

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งมอบสินค้าของผู้ประกอบการ (Supplier) และเป็นบริการเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้ากับผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ผ่านทางระบบ SCF Platform

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย