No data found

บริการสนับสนุนจาก EXIM Bank

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด 19 แต่ยังมีศักยภาพ เข้าถึงสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยประคับประคองกิจการ พยุงการจ้างงาน และมีโอกาสในการฟื้นตัวได้เร็ว

สินเชื่อเงินกู้ระยะยาว เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการปรับตัว โดยปรับปรุงกระบวนการ (process / activity-based) สำหรับผู้ประกอบการทุกอุตสาหกรรม (sector) ในเรื่อง Digital Technology Green และ Innovation หรือผู้ประกอบธุรกิจที่ต้องการปรับ industrial upgrading เพื่อเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added)

SMEs เริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการ Start-up และ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยที่ EXIM จะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมสูงสุด 2 ล้านบาท

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก และจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนผู้ซื้อที่ ธสน. ให้การรับประกัน

เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ M

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Solar Rooftop Solar Farm และ Solar Floating สำหรับใช้ภายในกิจการ พร้อมได้สิทธิในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนและรับรองคาร์บอนเครดิต “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)”

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน

เสริมสภาพคล่อง

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อส่งออก และ/หรือเงินหมุนเวียนหลังการส่งออก รวมทั้งการสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก Platform ค่าจัดทำ Branding และค่าจัดทำ Packaging สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการค้าขายผ่าน E-Commerce Platform (ตามที่ EXIM BANK กำหนด)

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือเสริมสภาพคล่องในกิจการ โดยการใช้หนังสือค้ำประกันของ บสย. เป็นหลักประกัน

สินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการ SML กลุ่มที่ดำเนินธุรกิจเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

สินเชื่อเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบธุรกิจที่เป็นผู้ผลิต/ ผู้จำหน่ายสินค้าหรือบริการแก่ผู้ส่งออกหรือเกี่ยวเนื่องกับการส่งออก หรือผู้ส่งออก หรือนำมาซึ่งเงินตราต่างประเทศที่เป็นบุคคลธรรมดา ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตาม พ.ร.บ. ของ ธสน.

เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และเสริมสร้างสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ส่งออก ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก และผู้ประกอบการค้าชายแดน

ต่อยอดธุรกิจ

เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ ที่ต้องการลงทุนติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Solar Rooftop, Solar Farm และ Solar Floating สำหรับใช้ภายในกิจการ รวมถึงเงินลงทุนสำหรับปรับปรุงหลังคาก่อนการติดตั้ง Solar Rooftop พร้อมได้สิทธิการขึ้นทะเบียนและรับรองคาร์บอนเครดิตตลอด 7 ปี

เสริมสภาพคล่อง SMEs ในเครือข่ายธุรกิจ (Supply Chain) ของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายธุรกิจของผู้ส่งออกสินค้า และบริการของไทย

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย