No data found

บริการสนับสนุนจาก EXIM Bank

มาตรการช่วยเหลือพักหนี้ตามนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ของกระทรวงการคลัง เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ SMEs ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 (รหัส 021) วงเงินไม่เกิน 10 ล้านบาท โดยการผ่อนปรนภาระทางการเงินเป็นการชั่วคราว เพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ และสามารถกลับมาชำระคืนหนี้ให้แก่ธนาคารได้ต่อไปอย่างยั่งยืน

SMEs เริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เพื่อให้ผู้ประกอบการ Start-up และ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ทั้งรายเดิมและรายใหม่ โดยที่ EXIM จะจ่ายเงินชดเชยในกรณีที่ผู้ซื้อในต่างประเทศไม่ชำระเงินค่าสินค้าตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด รวมสูงสุด 2 ล้านบาท

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Size S ที่สนใจส่งออกหรือเป็น ผู้เริ่มต้นส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อส่งออก

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 100 ล้านบาทต่อปี โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก และจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนผู้ซื้อที่ ธสน. ให้การรับประกัน

เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ M

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินลงทุนระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ ได้แก่ Solar Rooftop Solar Farm และ Solar Floating สำหรับใช้ภายในกิจการ พร้อมได้สิทธิในการขึ้นทะเบียนคาร์บอนและรับรองคาร์บอนเครดิต “โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (T-VER)”

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

เสริมสภาพคล่อง

สินเชื่อหมุนเวียนสำหรับผลิตและจำหน่ายสินค้าที่มีคำสั่งซื้อมูลค่าสูงและปริมาณมาก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็น Supplier ของ Sponsor ที่เป็นผู้ส่งออก

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก หรือการนำเข้าสินค้าหรือวัตถุดิบเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Size S ที่สนใจส่งออกหรือเป็น ผู้เริ่มต้นส่งออก หรือผู้นำเข้าเพื่อส่งออก

สินเชื่อเพื่อสนับสนุนเงินทุนในการจัดเตรียมสินค้า หรือวัตถุดิบเพื่อส่งออก และ/หรือเงินหมุนเวียนหลังการส่งออก รวมทั้งการสนับสนุนค่าสมัครสมาชิก Platform ค่าจัดทำ Branding และค่าจัดทำ Packaging สำหรับผู้ประกอบธุรกิจที่มีการค้าขายผ่าน E-Commerce Platform (ตามที่ EXIM BANK กำหนด)

เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เสริมสร้างสภาพคล่องในการดำเนินงาน และใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ สำหรับผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคลและผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนในการรับซื้อยาง และเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา

สนับสนุนผู้ประกอบการกลุ่ม SMEs ให้มีสภาพคล่องด้วยเงินทุนเพื่อใช้หมุนเวียนในธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียน เพิ่มสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจทุกกลุ่มอุตสาหกรรม สนับสนุนผู้ประกอบการที่ดำเนินธุรกิจอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ต่อยอดธุรกิจ

สินเชื่อเพื่อการขยาย/ซื้อ/สร้าง/ลงทุน สำหรับลูกค้าที่มีเป้าหมายที่จะดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงธุรกิจและบริการด้านสิ่งแวดล้อม หรือให้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืน โดยมีการตรวจประเมินผลและสอบทานผลความสำเร็จของโครงการเบื้องต้นจากหน่วยงานภาครัฐ/หน่วยงานพันธมิตรอื่นของ ธสน./หน่วยงานอื่นที่ได้รับการรับรอง

เงินลงทุนเพื่อซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือต่อเติม/ปรับปรุง/ก่อสร้างอาคารโรงงาน หรือซื้อหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อลดต้นทุนการผลิตและยกระดับกิจการ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีใหม่และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตให้มีศักยภาพยิ่งขึ้น โดยเน้นสนับสนุนการลงทุนและการส่งออกในกลุ่มอุตสาหกรรม S-curve

เสริมสภาพคล่อง SMEs ในเครือข่ายธุรกิจ (Supply Chain) ของผู้ประกอบการรายใหญ่ เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของ SMEs ควบคู่กับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่เครือข่ายธุรกิจของผู้ส่งออกสินค้า และบริการของไทย

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย