ผลิตภัณฑ์และบริการ

บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าหลังจากส่งออกไปยังต่างประเทศ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองที่เหมาะสมกับมูลค่าส่งออกได้

เงินกู้ยืมระยะยาวและ/หรือเงินหมุนเวียน เพื่อช่วยเหลือ SMEs ลดภาระในการชำระหนี้และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการ ในภาวะเศรษฐกิจโลกผันผวน

มาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้า SMEs ในการลดภาระในการผ่อนชำระหนี้รายงวดสำหรับเงินกู้ยืมระยะยาว และเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการสำหรับเงินกู้ยืมระยะสั้น ที่ได้รับผลกระทบเศรษฐกิจโลกผันผวน

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก (Start-up) หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ลงทะเบียนบัญชีเล่มเดียว หรือใช้บัญชีเล่มเดียว

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก หรือต้องการขยายตลาดส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ไปยังประเทศในกลุ่ม CLMV เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียน และเสริมสภาพคล่องในธุรกิจส่งออก

สินเชื่อระยะยาว เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการต่อเติม เปลี่ยนแปลง เครื่องจักร อาคารโรงงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

สินเชื่อระยะยาวเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร โรงงาน ขยายกำลังการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักร และสินเชื่อหมุนเวียน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนในพื้นที่โซนพิเศษ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทำการวิจัยพัฒนา (Research and Development : R&D) สินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยเป็นบริการภายใต้ความร่วมกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (สนช.) และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย