บริการสนับสนุนจาก EXIM Bank

เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ระลอกใหม่

เพื่อช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประกอบการ ในการขยายระยะเวลาในการชำระเงินกู้ และเพิ่มสภาพคล่อง หลังสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งเป็นมาตรการต่อเนื่องจากมาตรการ ธสน. ลดภาระผู้ส่งออกไทย สู้ภัยไวรัสโคโรนา

มาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่ได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพื่อเสริมสภาพคล่องที่มีต้นทุนต่ำให้แก่ผู้ประกอบการที่มีศักยภาพ ลดผลกระทบต่อการจ้างงาน ภายใต้ภาวะที่การดำเนินธุรกิจประสบปัญหาจากโรค COVID-19

เงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำ เพื่อหมุนเวียนในกิจการ และบรรเทาผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรงทางอ้อม

เงินกู้ยืมระยะยาว สำหรับผู้ประกอบการเพื่อซื้อหรือปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ หรือต่อเติมปรับปรุงโรงงาน เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและช่วยลดต้นทุน

กรมการค้าภายในมีมาตรการในการผลักดันการส่งออกผลไม้ ปี 2563 ด้วยการสนับสนุนการชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ยืมในอัตราร้อยละ 3 ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เพื่อเป็นการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งเป็นผู้รวบรวม รับซื้อ จำหน่าย และส่งออกผลไม้

SMEs เริ่มต้นธุรกิจ

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการ Start-up และกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก สำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก (Start-up) หรือกลุ่มผู้ประกอบการ SMEs ที่ลงทะเบียนบัญชีเล่มเดียว หรือใช้บัญชีเล่มเดียว

เป็นบริการประกันการส่งออกที่ช่วยป้องกันความเสี่ยงจากการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าให้แก่ผู้ประกอบการขนาด Micro และ Small Business โดยสามารถเลือกรูปแบบวงเงินที่คุ้มครองภายใต้ค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมกับการส่งออก โดยจ่ายค่าเบี้ยประกันตามจำนวนผู้ซื้อที่ ธสน ให้การรับประกัน

เพิ่มความแข็งแกร่งให้ผู้ประกอบการ M

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง (Amazing M)

เป็นการให้บริการประกันการส่งออกสำหรับผู้ที่มีมูลค่าการส่งออกที่มากกว่า 200 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 500 ล้านบาท

เสริมสภาพคล่อง

สินเชื่อหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออก ที่มีมูลค่าการส่งออกต่อปีไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยใช้กรมธรรม์ประกันการส่งออก EXIM4SMEs เป็นหลักประกัน

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก และสินเชื่อเพื่อการนำเข้า เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เป็นผู้ส่งออกและอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรม 1. กลุ่มเกษตร 2. กลุ่มอาหาร และ 3. กลุ่มเครื่องสำอาง

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและเสริมสภาพคล่อง ให้แก่ผู้ผลิตเพื่อผู้ส่งออก (ผู้ส่งออกทางอ้อม)

สินเชื่อหมุนเวียนเพื่อการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ที่เริ่มต้นส่งออก หรือต้องการขยายตลาดส่งออกในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เหมาะสำหรับผู้ประกอบการขนาดกลางที่ต้องการเงินทุน เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก - นำเข้า

สินเชื่อหมุนเวียนก่อนและหลังการส่งออก เพื่อเสริมสภาพคล่องในการส่งออก-นำเข้า สำหรับผู้ประกอบการขนาดกลาง (Amazing M)

ต่อยอดธุรกิจ

สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SMEs ไทยทำการวิจัยพัฒนา (Research and Development : R&D) สินค้าและบริการ รวมทั้งสร้างนวัตกรรม (Innovation) ของตนเอง เพื่อต่อยอดธุรกิจและเพิ่มมูลค่าการส่งออกของไทยเป็นบริการภายใต้ความร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

สินเชื่อหมุนเวียนหลังการส่งมอบสินค้าของผู้ประกอบการ (Supplier) และเป็นบริการเพื่อใช้ในการชำระค่าสินค้า เรียกเก็บค่าสินค้ากับผู้ค้ารายใหญ่ (Sponsor) ผ่านทางระบบ SCF Platform

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการซื้อแฟรนไชส์ไทยเพื่อนำไปเปิดให้บริการในต่างประเทศ หรือว่าจ้างเชนไทยในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

สินเชื่อระยะยาว เพื่อช่วยเหลือ SMEs ในกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve โดยให้รวมถึงธุรกิจที่เป็น Supply Chain และธุรกิจอื่นที่นอกเหนือจากกลุ่มธุรกิจ 10 S-Curve ที่ต้องการต่อเติม เปลี่ยนแปลงเครื่องจักร อาคาร โรงงาน เป็นต้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ

วงเงินสินเชื่อสำหรับผู้ซื้อในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม สำหรับใช้ในการนำเข้าสินค้าและ/หรือบริการจากประเทศไทย