ผู้ช่วยผู้บริหารองค์กร สายงานสนับสนุน
13/01/2023
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการดำเนินงานของสายงานสนับสนุนให้เป็นไปตามนโยบาย กลยุทธ์ และเป้าหมายการดำเนินงานที่ได้กำหนดไว้
2. พิจารณาและกลั่นกรองกลยุทธ์ แนวทางการดำเนินงานของสายงานสนับสนุน รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินธุรกิจใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และนโยบาย
3. กำกับและควบคุมกลยุทธ์ การดำเนินงานในด้านการพัฒนาขีดความสามารถด้านบุคลากรขององค์กรให้เป็นไปตามความต้องการทางยุทธศาสตร์ การพัฒนาบุคลากร  ด้านความก้าวหน้าทางอาชีพของบุคลากร และกำกับดูแลการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ทั้งด้านการจัดโครงสร้างองค์กร จัดบุคลากรเข้าสู่โครงสร้าง สรรหาบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการอัตรากำลัง การกำหนดตัวชี้วัด ระบบบริหารผลปฏิบัติการ การจ่ายค่าตอบแทน และงาน Administrative ด้านทรัพยากรบุคคล รวมถึงเป็นที่ปรึกษาให้แก่หน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร ในฐานะ Strategic Partner
4. กำหนดแนวทางบริหารงานสื่อสารองค์กรเพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสื่อสารทาง   การตลาด โดยครอบคลุมการจัดทำและเผยแพร่ข่าว โฆษณา และสื่อประชาสัมพันธ์ กิจกรรมกระชับความสัมพันธ์กับสื่อมวลชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมส่งเสริมการตลาดเพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนประสานงานการเผยแพร่ข้อมูลแก่ประชาชนทั่วไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
5. กำหนดนโยบาย กลยุทธ์ เป้าหมาย และแผนการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างเป็นรูปธรรม ส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และผลักดันให้ผู้บริหารพนักงาน มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบทางสังคม และกิจกรรมพิเศษของธนาคาร รับผิดชอบและประสานงานเลขานุการคณะกรรมการธนาคาร คณะกรรมการบริหาร การประชุมผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารฝ่าย รวมถึงการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการธนาคาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
6. กำหนดทิศทางและขับเคลื่อนการบริหารจัดการความเสี่ยงขององค์กรในภาพรวม ทั้งด้านสินเชื่อ รับประกัน เครดิต ตลาด สภาพคล่อง เทคโนโลยี ชื่อเสียงขององค์กร และการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่องค์กรยอมรับได้
7. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลการปฏิบัติงานและการประกอบธุรกิจของธนาคาร ให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย ข้อบังคับ ระเบียบ ข้อกำหนด ของหน่วยงานที่กำกับดูแลธนาคาร หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ข้อกำหนดภายในของธนาคาร และรวมถึงกฎหมายและกฎเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
 1. มีประสบการณ์ทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงหรือการกำกับการปฏิบัติงาน     ด้านอื่นๆ ของธนาคารไม่ต่ำกว่า 15 ปี
 2. มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการฝ่ายงานอย่างน้อย 5 ปี
 3. มีความรู้ความเข้าใจในด้านกฎเกณฑ์ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับธนาคารและสถาบันการเงิน
 4. มีความรู้ความเข้าใจในผลิตภัณฑ์และการบริการขององค์กร
 5. มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์เศรษฐกิจ การเมือง และอุตสาหกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี
                              ผู้สนใจในตำแหน่งงานดังกล่าวข้างต้น สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือแจ้งความจำนงได้ที่       คุณจุฑารัตน์ นาทองบ่อ ผู้บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล หมายเลขโทรศัพท์ 2001 หรือ อีเมล์ [email protected]     ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 27 มกราคม 2566
ผู้บริหารฝ่ายกลยุทธ์องค์กร
13/01/2023
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
 1. กำกับดูแลทิศทางและกลยุทธ์องค์กร จากการวิเคราะห์ข้อมูลสารสนเทศของปัจจัยภายในและภายนอกองค์กร ตลอดจนจัดทำการคาดการณ์อนาคตที่มีผลกระทบต่อการความยั่งยืนขององค์กร
 2. กำกับดูแล จัดทำ และหรือทบทวนแผนแม่บท แผนวิสาหกิจ แผนปฏิบัติการระยะปานกลาง แผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการประจำปี ที่สนับสนุนแผนต่างๆของประเทศและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และภารกิจขององค์กร
 3. กำกับดูแลทบทวนและปรับปรุงแผนธุรกิจและแผนปฏิบัติการ ทบทวนงบดุลและงบกำไรขาดทุนของแผนยุทธศาสตร์และแผนธุรกิจประจำปี รวมถึงจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงประเมินผล การดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี
 4. กำกับดูแลระบบการวัดผลโดยรวมขององค์กร รวมถึงระบบวัดผลการดำเนินตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ระดับการวัดผลการดำเนินงานประจำวันที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการกัน รวมถึงผลการดำเนินการเทียบกับเป้าหมายของฝ่ายงานด้านการตลาด
 5. กำกับดูแล สร้างกลไกความร่วมมือกับฝ่ายงานต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฎิบัติการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนด รวมถึง ติดตาม ทบทวน วิเคราะห์ ติดตามการปรับปรุงผลการดำเนินงานดังกล่าว
 6. กำกับดูแลข้อมูลและรายงานสำหรับผู้บริหาร และรายงานข้อมูลต่างๆให้แก่ฝ่ายงานภายในองค์กร
 7. กำกับดูแลจัดทำข้อมูลทิศทาง นโยบาย รวมทั้งผลการดำเนินงานขององค์กรให้แก่หน่วยงานภายนอก รวมทั้งเป็นตัวแทนของธนาคารในการประชุมร่วมกับหน่วยงานราชการและภาคเอกชนในเรื่องกลยุทธ์ และแผนงานขององค์กร
 8. กำกับดูแล จัดทำระบบการวัดผลโดยรวมขององค์กร รวมถึงระบบวัดผลการดำเนินตามวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ตามแผนวิสาหกิจ ระดับการวัดผลการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการ และการวัดผลการดำเนินงานการดำเนินการประจำวันที่สอดคล้องไปในแนวทางเดียวกันและบูรณาการกัน รวมถึงผลการดำเนินงานเทียบกับเป้าหมายของฝ่ายงานด้านการตลาด