สารจากกรรมการผู้จัดการ
การกำกับดูแลด้าน AML/CFT/WMD  
      ด้วยธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) ตระหนักถึงความสำคัญของบทบาทหน้าที่ของสถาบันการเงินในภาคเศรษฐกิจและจำนวนอาชญากรรมที่ใช้ระบบการธนาคาร ในการปกปิดหรือแปรสภาพทรัพย์สินที่ได้รับมาโดยผิดกฎหมายให้ดูเสมือนได้รับมาจากแหล่งอันถูกต้องตามกฎหมายที่เพิ่มขึ้น ธสน. จึงยึดมั่นในการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ กฎเกณฑ์ และมาตรฐานการปฏิบัติงานอันเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินธุรกิจธนาคารต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน การสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่พยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง  อีกทั้ง ได้พัฒนากระบวนการปฏิบัติงานภายในให้สอดคล้องกับกฎหมายไทยและมาตรฐานสากล (รวมถึงกระบวนการจัดให้ลูกค้าแสดงตนและการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า) และจัดทำเอกสารต่างๆ เพื่อแสดงถึงการมีตัวตนของธนาคาร

              จากที่กล่าวข้างต้น หัวข้อนี้จัดทำขึ้นเพื่อแสดงเอกสารการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแก่ธนาคารคู่ค้า (Correspondent Bank)


 

เอกสารการจัดตั้ง 
ลำดับ ชื่อเอกสาร เอกสาร
1 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย เอกสารแนบ
2 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2542 เอกสารแนบ
3 พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 เอกสารแนบ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้าน AML/CFT/WMD
ลำดับ ชื่อเอกสาร เอกสาร
1

นโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง

เอกสารแนบ
2 General Information เอกสารแนบ
3 The Wolfsberg AML Questionnaire เอกสารแนบ
4 The Statement of Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism and the Proliferation of Weapons of Mass Destructions of Export-Import Bank of Thailand) เอกสารแนบ
5 The USA Patriot Act Certification เอกสารแนบ