หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์

บริการออกหนังสือค้ำประกันโดยการรับส่งข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจ ได้อย่างคล่องตัว สะดวก รวดเร็ว ช่วยลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
บริการออกหนังสือค้ำประกัน เพื่อค้ำประกันผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง โดยหนังสือค้ำประกันที่สามารถออกได้ ได้แก่ หนังสือค้ำประกันซอง หนังสือค้ำประกันสัญญา หนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า หนังสือค้ำประกันการรับเงินประกันผลงาน และหนังสือค้ำประกันการรับเงินค่าจ้าง/ค่าพัสดุก่อนการตรวจรับ ทั้งนี้ผู้ประกอบการต้องลงทะเบียนผ่าน www.gprocurement.go.th ของกรมบัญชีกลาง
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว ลดภาระงานด้านเอกสารทำให้สามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้ทันตามกำหนด
  • อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 1.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้าทุก 6 เดือน ขั้นต่ำ 500 บาท
บริการออกหนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรขาเข้าและการคืนภาษีอากรตามมาตรา 29 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างธนาคารและกรมศุลกากรเพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ในการออกสินค้า ซึ่งธนาคารจะออกใบแจ้งการค้ำประกันตามจำนวนค่าภาษีอากรวัตถุดิบขาเข้า และลดภาระค้ำ ประกันเมื่อได้รับแจ้งการคืนภาษีอากรจากกรมศุลกากรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนไว้กับระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐของกรมบัญชีกลางสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว
  • อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 1.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่