หนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร

เป็นหนังสือค้ำประกันที่ใช้เพื่อค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าของกรมศุลกากร
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เพื่อสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้ทันตามกำหนด
  • อัตราค่าธรรมเนียม :
    • ไม่เกิน 2.00% ของวงเงินค้ำประกัน ขั้นต่ำ 500 บาท/ฉบับ/ปี
    • e-Guarantee กรมศุลกากร 500 บาท/ฉบับ/ 6 เดือน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่