หนังสือค้ำประกันค่าภาษีอากรสำหรับกรมศุลกากร

เป็นหนังสือค้ำประกันที่ใช้เพื่อค้ำประกันแทนการชำระอากรขาเข้าของกรมศุลกากร
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างคล่องตัว เพื่อสามารถผลิตและส่งออกสินค้าได้ทันตามกำหนด
  • อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 1.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้าทุก 1 ปี ขั้นต่ำ 500 บาท

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่