หนังสือค้ำประกันการรับเงินล่วงหน้า (Advance Payment Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันการชำระเงินล่วงหน้า โดยเฉพาะโครงการที่มีมูลค่าสูง ผู้ประกอบการ (ผู้รับจ้าง) อาจจำเป็นต้องขอรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าเพื่อใช้ดำเนินงานในขั้นต้น จึงต้องมีการวางหลักประกันการชำระคืนเงินดังกล่าวไว้ต่อผู้ว่าจ้าง
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
  • อัตราค่าธรรมเนียม : อัตรา 2.50% ต่อปี เรียกเก็บล่วงหน้า ขั้นต่ำ 500 บาท

บริการ

ติดต่อขอรับบริการได้ที่