หนังสือค้ำประกันการยื่นซองประกวดราคา (Bid Bond)

เพื่อใช้เป็นหลักประกันในการยื่นซองประกวดราคา ว่าผู้ยื่นซองประกวดราคาจะไม่ถอนซองประกวดราคา และไม่เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดที่เสนอก่อนกระบวนการพิจารณาเสร็จสิ้น
  • ประโยชน์ที่จะได้รับ : อำนวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการดำเนินธุรกิจได้อย่างราบรื่น และสามารถตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ
  • อัตราค่าธรรมเนียม :
    • ไม่เกิน 2.00% ของวงเงินค้ำประกัน ขั้นต่ำ 500 บาท/ฉบับ/ปี
    • e-Guarantee กรมศุลกากร 500 บาท/ฉบับ/ 6 เดือน

บริการ

 

ติดต่อขอรับบริการได้ที่